پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۷

آخرین بروز رسانی02:05:16 AM GMT

آموزش بولینگ دستورالعمل گرفتن توپ

محل تبلیغات شما

دستورالعمل گرفتن توپ

نامه الکترونیک چاپ
ساده ترين راه تجسم صفحه ساعت است . شصت را در مرکز آن و به جای پيچ اتصال عقربه های ساعت در نظر بگيريد. با توپ در استيل شروع قرار بگيريد. مچ و ساعد را بچرخانيد تا انگشت کوچک شما روی عدد شش و انگشت نشانه به سمت عدد 3 ساعت متمايل باشد. از آنجائيکه نقش دست چپ در اين مرحله و طی حرکات ديگر حمايت از توپ است بايد زير توپ باشد.
شصت دست چپ پشت و تا حدی سمت چپ توپ و سر انگشت کوچک آن با سر انگشت دست راست در تماس است. اگر اينکار درست انجام شود هر دو دست در يک سطح قرار خواهند داشت. صاف و بدون تمايل به طرفين جلو يا عقب بايستيد وزن بدن روی هر دو پا بطور يکسان متمرکز است زانوها چسبيده اما قفل نمی شوند. توپ همچنان به موازات شانه راست است.
مستقيم رو به پينها با شانه هائی به موازات فول لاين بايستيد. پای چپ تا حدی جلوتر است تا تعادل وزن بدن روی هر دو پا يکسان باشد. يکی از موارد مهم در استيل شروع اين است که بدن بايد طبيعی و راحت باشد و ماهيچه ها نبايد منقبض شوند.
با فرو کردن انگشتان تا بند دوم داخل سوراخ توپ را از دست چپ به راست منتقل کنيد اگر از گيره سر انگشتی برای جاسازی انگشتان در توپ استفاده می کنيد انگشتان را تا بند اول داخل سوراخ فرو کنيد.
ابتدا انگشت وسط و بعد انگشت حلقه را داخل سوراخ توپ ببريد زمانيکه انگشتان داخل سوراخهای خود قرار گرفتند آنها را از بند بالای سوراخ خم کنيد تا دست شما فاصله بين سوراخها را پر کند و شصت براحتی داخل سوراخ فرورود.
به اندازه کافی به انگشتان داخل سوراخ فشار آوريد تا انگشتان هنگام فرو کردن شصت از سوراخ بيرون نيايد.
وقتی شصت درست جا گرفت فشار انگشتان را کم کرده و آنها را راحت بگذاريد . سپس سر انگشت شصت را داخل سوراخ فشار دهيد . اينکار باعث می شود شصت شما از سر بند خم شود بعد در انتهای سوراخ به آن فشار آوريد. اگر سوراخهای توپ مناسب است توپ را طوری گرفته ايد که بجای اينکه به انتهای شصت دو طرف سوراخ فشار بيايد بيشتر به سطح داخلی شصت فشار می آيد.
توپ بايد مستقيما در امتداد شانه راست باشد.
هرگز توپ را جلوی قفسه سينه نگيريد. دست راست را بکشيد تا شصت رو به بالا و در سمت چپ قرار بگيرد. با دستی که در اين حالت قرار دارد می توانيد هر دو جهتی را که مچ می تواند بچرخد ، ببينيد.
حالت اول ، افقی ( دست را از مچ به چپ و راست حرکت دهيد) حالت دوم عمودی است در حاليکه ساعد حرکت نکند ، مچ را بالا و پائين حرکت دهيد.
زاويه صحيح هر دو حرکت طی استيل پرتاب در رهائی توپ بسيار مهم است . برای نمايش مناسب حالت عمودی مچ در حاليکه شصت رو به بالا قرار دارد دستتان را مشت کنيد.

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

محل تبلیغات شما