شنبه, 01 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

قوانین طلاق قوانین طلاق

قوانین طلاق

فرستادن به ایمیل چاپ

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است.

با این همه گاهی اوقات آگاهی نداشتن از قوانین و حقوق هر یک از طرفین دستیابی به طلاق را ناممکن می سازد و یا در شرایطی موفق به جدایی می شوند که آسیب ها و ضررهای فراوانی به یک یا هر دو نفر آنها وارد آمده است. بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است.
ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند.این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی می شود. نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق است، طلاق به خواست و اراده مرد است.
«ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.


▪ تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.» در این حالت مرد موظف به پرداخت تمام حقوق زن است.اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق به درخواست زن است، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق می کند) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید.


«بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.


▪ تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد.
۱) ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲) اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
۳) محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴) ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵) ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنماید.


همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود. باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره می تواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید.اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید. اما از سوی دیگر اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی است.


● ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده:
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام می کند.
هر یک از طرفین عقد بدون دریافت گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات برای سردفتری که طلاق را ثبت کند نیز درنظر گرفته می شود.» و در همین قانون و ماده ۸ آمده.
در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.


۱) توافق زوجین برای طلاق.
۲) استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
۳) عدم تمکین زن از شوهر.
۴) سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
۵) ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
۶) جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
۷) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
۸) محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۹) ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
۱۰) هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۱۱) هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.
۱۲) محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص اینکه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۳) در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
۱۴) در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی.


▪ تبصره؛ طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.»


تاریخچه طلاق

طلاق در بسیاری از سرزمین‌های باستانی از جمله میان‌رودان، یونان، ایران، مصر و چین وجود داشته‌است. کنستانتین محدودیت‌های بسیاری برای طلاق ایجاد کرد و در قرن دهم میلادی کلیسای مسیحی آن را ممنوع دانست. هنری هشتم برای نخستین بار از مجلس کلیسای انگلیس خواست که ازدواج او را فسخ نماید.

به مرور زمان کشورهای اروپایی و مسیحی حق طلاق را برای زن و شوهر به رسمیت شناختند. با این حال، در سال ۱۹۸۶ در ایرلند پارلمان طلاق را غیرقانونی اعلام کرد. در انگلستان، در سال ۱۹۶۹ لایحه قانونی اصلاح طلاق به تصویب رسید که گرفتن طلاق را برای زن و شوهر آسان‌تر کرد. بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰،میزان طلاق در بریتانیا به طور ثابت هر سال ۹ درصد افزایش یافت و در طی آن دهه دو برابر شد. امروزه در بسیاری از جوامع اروپایی، میزان طلاق افزایش یافته‌است.


طلاق در ایران

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مرد با مراجعه به دادگاه حق تقاضای طلاق دارد. زن نیز در شرایط خاصی می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. بعضی از این شرایط عبارت‌اند از:

  • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه
  • اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر
  • ابتلای زوج به یکی از انواع مشروبات الکلی
  • محکومیت قطعی زوج به بیش از پنج‌سال حبس
  • ضرب و شتم یا سوء رفتار زوج که برای زوجه غیرقابل تحمل است.
  • ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی و جسمانی

در طلاق، خواندن صیغه طلاق در حضور دو مرد شاهد لازم است. در سال 1353 قانونی تحت عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسیده و آزادی مرد در طلاق را محدود به موارد خاصی نمود.

نظرات  

 
+22 Guest چهارشنبه 05 خرداد 1389 ، ساعت 20:16
با سلام در صورتیکه در مدت عده زن سقط جنین کند حکمش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+21 درخواستmahdyasady چهارشنبه 06 بهمن 1389 ، ساعت 00:33
سلام من می خواستم که نرم افزارهای حقوقی اگر مقدور است بصورت رایگان بتوانیم دانلود کنیم یا حداقل قوانین حقوقی التماس دعا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+31 طلاقستايش شنبه 03 اردیبهشت 1390 ، ساعت 09:49
با سلام
من ميخوام از همسرم طلاق بگيرم سه ساله اطدواج كردم و ديگه تحمل رفتارهاي همسرم رو ندارم من و همسرم هردو شاغل هستيم و مدرك تحصيلي من فوق ديپلم گرافيك و همسرم ديپلم من 26 و همسرم30 ساله هستيم من از همسرم متنفر هستم و تحمل زندگي با اون و يا هيچ مرد ديگه اي رو ندارم ديگه خسته شدم عواملي كه باعث شده من ازش خسته بشم شايد ناچيز باشه ولي هركسي يه ظرفيتي داره ببينيد اكثر مواقع دروغ ميگه ، بي مسئوليت ، خيلي بي فرهنگ هست بخصوص موقع حرف زدن تو جمع ،قبلا سيگار ميكشيد بدون اطلاع من در حال حاضر نميدونم ، وقتي من مريض ميشم هيچ توجهي نداره ولي انتظار داره وقتي خودش مريض شد من ببرمش دكتر به حدي كه حدود يك سال دندونم خراب شده كه ديگه رئيسم برام وقت داندانژزشك گرفت از حركات و رفتار مادرش متنفرم ديگه نميتونم باهاش زندگي كنم بنظرتون بايد چكار كنم هميشه همه چيز رو به مسخره ميگيره حتي حرف طلاق رو
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-23 پاسخ: طلاقاحسان شنبه 04 شهریور 1391 ، ساعت 20:25
اول شعورت کجا بود که حالا مدرک پیام نوری یا هر کوفته زهر ماریتو را پتک میکنی وبر سر شوهرت می کوبی!!!؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 پاسخ: پاسخ: طلاقسالك چهارشنبه 26 تیر 1392 ، ساعت 08:29
اقاي احسان من كاري به اظهار نظرت ندارم ولي بدان و ازمايشش مجاني است سطح اگاهي و كيفيت و سختي دروس دانشگاه پيام نور از نظر كمي و كيفي از تمامي دانشگاههاي روزانه شبانه دولتي و ازاد خيلي خيلي بالا است جرا كه بنده هم در دانشكاه صنعتي شريف تهران وودانشگاه تبريز روزانه و دانشگاه پيام نور سالها دانشجو بوده ام و اگر به امارو ارقام مراجعه كني قبولين كارشناس ارشد و دكتراي فارغ التحصيلان پيام نور به مراتب بالا است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: پاسخ: پاسخ: طلاقcorey چهارشنبه 30 بهمن 1392 ، ساعت 00:17
lol, payame nooor daneshgahe vagehan?. :)))))
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاق-رهارها سه شنبه 10 فروردین 1395 ، ساعت 06:43
خواهش میکنم خودتون رو جای شخصی که به طلاق فکر میکنه نذاین و درضمن حرمتشو حفظ کنین.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخ: طلاقسارا شنبه 01 خرداد 1395 ، ساعت 09:23
:D سلام من هم مشکل دارم من الان پنج ماه عقدم شوهرم حتی سرنزدطرفم اون خیلی بداخلافه بهم احترام نمیزاره هروقت بهش زنگ بزنم قطع میکنه واگ بهش پی دادم بهم فوش میده یکی دیگه درزندگیشه اون میگه من نمیخامت ولی نمیگم که همه چی روازم ببری ازاذیتم واذارم خودت تنهاولم میکنی من 18سالمه وشوهرم 23.امیددارم ک بدبخت نشم چون این یه عمریه بنظرتون بایدچه کارکنم چیوانتخاب کنم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: طلاقمهدی پنجشنبه 28 دی 1391 ، ساعت 17:33
سلام.
به نظر من شما از حساسیت زیادی بر خوردار هستید. بخاطر همینه که سریع ناراحت می شید. همه اینا که گفتین قابل تغییره اگه خود شما بخواید. همسر شما نقطه ضعف شما رو پیدا کرده و دست گذاشته روش و شما رو اذیت می کنه یه ترس براش لازمه. مثلا دوری شما ازش و بی محلی کردنه شما به اون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 پاسخ: طلاقمینا دوشنبه 07 اسفند 1391 ، ساعت 07:55
سلام دوست عزیز من به شما توصیه میکنم اگه اینقدر شاکی هستی که میگی ازش متنفرم پس هرچی زودتر جدا شو چون حس تنفر اونم از کسی که مجبوری هروز باهاش سر یه سفره بشینی، بخوابی و بیدار شی و خلاصه کسی که قراره باهاش زیر یه سقف باشی کم کم خود شماروهم تغییر میده یا یه روز میرسه که این کینه و تنفر مثل یه بمب تو و زندگیتو منفجر میکنه یا اینقدر به این شرایط عادت میکنی که تا اخر عمر میسوزی و میسازی در ضمن مرد 30 ساله دیگه تغییر نمیکنه من تجربه دارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: پاسخ: طلاقصادق پنجشنبه 03 مرداد 1392 ، ساعت 12:30
لطفا زندگی مردم رو به هم نزنید
بهتره راهنمایی کنید که زندگی شون بهتر بشه
مثلا من این تجربه رو در اختیارشون میزارم که من خودم با زنم دعوام شده بود جوری که یک سال همش دادگاه بودیم تا وقتی که معلوم شد انسان باید بعضی چیز ها رو به خاطر بعضیا تحمل کنه.
اگه کسی کاستی تو زندگیش داشت مطمئن باشین که 100% نکات خوب زیادی هم داره. چرا فقط نقاط ضعف رو میبینیم؟؟؟
همیشه از زاویه خوب زندگی رو نگاه کنیم.
الآن دو سالی میشه که همسرم برگشته به زندگیش. از اون وقت تاحالا نه تنها با هم خوب شدیم تازه حتی یک روز هم قهر نبودیم.
پس میشه به زندگی برگشت حتی بعد از چندین سال.
امیدوارم روزی آمار طلاق به صفر برسه چون هم از لحاظ اخلاقی ، هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی چیز خوبی نیست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: پاسخ: پاسخ: طلاقسیران شنبه 27 مهر 1392 ، ساعت 12:24
سلام؛30سال دارم،ده ساله ازدواج کردم؛شوهرم کارمنده ویک دختر9ساله داریم.شوهرم به معنای واقعی زندگی روبرامون جهنم کرده؛کتک؛بدوبیر اه وندادن خرجی من ازاول زندکی؛مجبورشدم خیاطی کنم تازندگیموبچرخون م؛سه ساله هرروزمیگه بایدطلاق بگیرم چون زن زندگیش نیستم؛بایکی رابطه داره ومیخادبگیردش.توروخدابگیدچکار کنم؛دوست ندارم زندگیم ازهم بپاشه بخاطردخترم؛ازطر فی ناراحتی اعصاب گرفتم واین وضعیت طاقتم روبرده.لطفاراهنماییم کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: پاسخ: طلاقشهرام یکشنبه 07 دی 1393 ، ساعت 04:30
پیشنهاد مینا بسیار متین و تحسین برانگیز بود.ما اینجا در صدد ویرانی زندگی ستایش نیستیم؛ اما ستایش هم یه انسانه و نیاز به همدم حقیقی و مهربون داره، نه کسی که ازش نفرت داره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-11 پاسخ: طلاقیسی شنبه 15 تیر 1392 ، ساعت 08:58
همون بهتره زودتر ازش جدا بشی تا از شر شما راحت شه
دلایل بچه مهدکودک از شما منطقی تر هست
هرچند زنای امروزی هستی دیگه لیاقتت همون طلاق و آوارگیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: طلاقیب شنبه 15 تیر 1392 ، ساعت 09:00
واقعا حیف شماست با اون زندگی کنید شما فوق دیپلم او نیپلم وای خدای من فاجعه است
خانم محترم پیشنهاد میکنم به جای دادگاه رفتن به روانپزشک مراجعه کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 پاسخ: پاسخ: طلاقسارا پنجشنبه 18 مهر 1392 ، ساعت 08:18
آدما هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی نمیتونن خودشونا بذارن جای کسی.. من حدود 7 ماهه عقد کردم و 3 ماهه که با همسرم قهر کردم دلایلی که واسه خودم دارم از نظر خوم کاملا منطقیه من 23 سال و همسرم 29 سال داره از لحاظ فرهنگی اعتقادی شخصیتی کاملا با هم متفاوتیم و قبل از عقد همسرم سوالاتی که ازش میپرسیدمو به نحوی جواب میداد که من راضی بشم نه دقیقا اون چیزی که خودش هست. بعد از عقد همه پرده ها کنار رفت و من خود واقعیه اونا شناختم.. هم خودم و هم خانوادم به طلاق راضی هستیم ولی اون قبول نمیکنه.. طلاق همیشه هم بد نیست و به قول معروف یه پایان تلخ بهتر از تلخیه بی پایانه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 Guest شنبه 05 شهریور 1390 ، ساعت 17:09
همسرم اقدام به گواهی عدم سازش کرده در حالیکه زندگی بدی نداشتیم و گاها بحثمان میشد و همیشه گذشت از طرف من میشد و چه حق با من بود چه ناحق بودم گذشت میکردم اما دوست ندارم طلاق بگیرم باید چه کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 مهدی پنجشنبه 28 دی 1391 ، ساعت 17:36
سلام.
فقط گذشت کافی نیست باید محبت هم باشه و دونستن اینکه طرف مقابل چه خواستهای داره و درک کردن مواردی که میشه اجراش کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 حساب کردن مهریهامید جمعه 11 فروردین 1391 ، ساعت 15:44
من در سال 65 با مهریه 500 هزار تومان ازدواج کردم میخواستم مهریه ام را حساب کنم که چقدر میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+15 حساب كردن مهريهناهيد پنجشنبه 18 خرداد 1391 ، ساعت 18:17
در سال 57 با مهريه 100 هزار تومان ازدواج كردم لطفا مهريه ام را حساب كنيد؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: قوانین طلاقلیلا جمعه 12 خرداد 1391 ، ساعت 05:33
من می خوام طلاق بگیرم از همسرم فقط مشکل یه بچه ی 2 ساله دارم چطور می تونم بچه ام رو پس بگیرم برام خیلی مهمه
من خودم شاغل هستم یعنی می تونم خرجشو بدم سنم هم 25 هست و حتی تعهدم میدم که دوباره ازدواج نکنم چکار می تونم بکنم؟؟؟
خواهش می کنم کمکم کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: پاسخ: قوانین طلاقمهدی پنجشنبه 28 دی 1391 ، ساعت 17:40
سلام.
مشکل ازدواج شما نیست اول اینکه بچه تازمانی که کوچک هست و نیاز به مادر داره یعنی یه چیزی حدوده 7 تا 8 سالگی پیش مادر میمونه اگه پدر موتاد یا مریضی داشته باشه بنا بر تایید دادگاه فرزند به سرپرستی مادر در میاد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: قوانین طلاقمعصومه دوشنبه 26 تیر 1391 ، ساعت 17:45
برادرم سال 85 عقد کرد بعد متوجه شد با خانوم مشکل داره خیلی تلاش کرد اما علاقه ای به خانوم نداره سال 88 اقدام به جدایی در دوران عقد کرد مهریه 400 سکه که باید 200تا بده اما سربازه در این مدت با قرض 20 میلیون داده اما خانوم حاظر به جدایی نیست چه کار کنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 پاسخ: پاسخ: قوانین طلاقمهدی پنجشنبه 28 دی 1391 ، ساعت 17:43
سلام.
میتونه بره دادگاه و بگه که نمی تونم به پردازم دادگاه قسطی میکنه و طالاق میده و تا زمانی که قسط میده زن حق ازدواج دوباره نداره فکر کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-8 راه چاره؟مهرداد جمعه 11 مرداد 1392 ، ساعت 22:30
بره یکی رو پیدا کنه مثلا سیغه کنه وبه طرف الکی محبت کنه زنش یا ادم میشه یا در میره این روش خیلی جواب میده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 طلاقشیما سه شنبه 27 تیر 1391 ، ساعت 05:54
من مشکلم باهمسرم بر سر حرفها و حرکات مادر و برادرم می باشد که این تاحدی پیش رفته که همسرم از من می خواهد که خودم را بکشم من بایدچه کنم؟
آیا طلاق واقعاً مشکل مارا حل خواهد کرد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 راه چاره؟مهرداد جمعه 11 مرداد 1392 ، ساعت 22:27
خب نابغه یا خانوادتو بزار کنار البته اگه شوهرت ارزشش رو داره! یا برو طلاق بگیر وبرو ور دل داداشت اینا.در مورد اینم که گفته خودتو بکش امیدوارم فعلا زنده باشی به گور باباش خندیده همچین زری زده خودش بره بمیره اصلا برو طلاق بگیر سفیه نشی بخاطر حرف مفت یه احمق همچین کاری بکنی ها
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: راه چاره؟پ پنجشنبه 12 تیر 1393 ، ساعت 22:21
چقد باحالی میشه با من ازدواج کنی؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: قوانین طلاقشهرام ابراهیمی چهارشنبه 18 مرداد 1391 ، ساعت 17:58
با سلام من طی مشاجره ای که با همسرم داشتم لحظه ای کنترل خود را از دست داده و وی را مورد ضرب وشتم قرار داده و در دادگاه متهم به پرداخت دیه شده ام البته اولین بار است که این اتفاق افتاده خواستم سوال کنم که همسرم میتواند از دادگاه حق طلاق بگیرد یا اینکه با دادن تعهد به دادگاه مساله حل میشودو اینکه بنده میتوانم از همسرم الزام به تمکین بگیرم یا نه؟چون همسرم مهریه اش را هم به اجرا گذاشته و تقاضای نفقه کرده که در دادگاه کیفری نفقه حکم منع تعقیب گرفته ام.و دوباره نفقه به صورت حقوقی شکایت کرده اند.شایان ذکر است بنده هیچ گونه سوء سابقه ندارم و کارمند ساده هستم و به زندگیم علاقه دارم.ولی همسرم......ممنون از کمکتون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخ: قوانین طلاقاحمد پنجشنبه 21 فروردین 1393 ، ساعت 17:29
خاک تو سرت با دست خودت قبر خودتو کندی پس چی میتونه طلاق بگیره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-8 طلاقستاره دوشنبه 23 مرداد 1391 ، ساعت 20:34
من قصد طلاق دارم اما همسرم حاضر نیست به این زودیا طلاق بده وچند ماه است که من به خونه پدرم اومدم همسر من منو مورد ضرب وشتم قرارداده واعتیاد داره اما من مدرکی ندارم اونم منورها کرده حالا دراین شرایط اگرمن با خواستگارم رابطه داشته باشم درحدصحبت کردن ازنظرشرعی و قانونی چه حکمی داره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 پاسخ: طلاقخدامی جمعه 12 آبان 1391 ، ساعت 19:38
چرا حرف الکی میزنی اگه اعتیاد داره که قابل اثباته...کارتم حکم خیانت و زنا داره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: پاسخ: طلاقرویا یکشنبه 02 تیر 1392 ، ساعت 09:56
نقل قول از خدامی:
چرا حرف الکی میزنی اگه اعتیاد داره که قابل اثباته...کارتم حکم خیانت و زنا داره

چرت رو شما می گین زنای محصنه نکرده که حکم زنا و رجم داشته باشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: طلاقیب شنبه 15 تیر 1392 ، ساعت 09:02
بگو خودم کرم داشتم چرا شوهرتو متهم میکنی زنیکه هوس باز ملعون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 راه چاره؟مهرداد جمعه 11 مرداد 1392 ، ساعت 22:22
گور باباش برو بخاطر اینکه دنبالت نیومده و حسی نسبت به تو نداره شکایتکن ودرخواست طلاق بده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاقعاطفه شنبه 19 مرداد 1392 ، ساعت 06:56
بله دوست عزیز مشکل داره و شما برای همیشه به ایشون حرام میشید و حتی بعد از طلاق هم نی یتونید باهاش ازدواج کنید ازش بخواید بره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 Sمهدی شنبه 12 مهر 1393 ، ساعت 11:45
آخه گوج خودت کرم داری اون چی کنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 راهنمایفرهاد پنجشنبه 30 شهریور 1391 ، ساعت 11:56
حدود 3 ماه هست که زنم من را ترک کرده و به همراه پسر سه ساله من به ترکیه رفته ومیخواسته از انجا به کشور دیگری برود و من رفتم پسرم را اوردم و زنم بامن نیامد و گفت که حاضر به ادامه زندگی بامن نیست وحالا بر گشته ومیخواهد از من شکایت کند وبچه را از من بگیرد تکلیف من در حال حاضر چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: قوانین طلاقفریبا جمعه 07 مهر 1391 ، ساعت 22:35
با سلام وقتی 19سالم بود خواستگار سمجی داشتم از نظر من اصلا به دلم ننشست اما اخلاقش خوب بود و مهربون به اجبار باهاش ازدواج کردم و الان در دوران عقد به سر میبرم هیچ احساسی بهش ندارم ازش بیزارم تو این مدت عاشق یکی دیگه شدم این روزا با شوهرم خیلی دعوا میکنیم من ازش میخوام ک طلاق بگیریم ولی اون چون عاشقمه راضی به طلاق نمیشه خیلی دارم عذاب میکشم هر روز بیشتر از قبل ازش متنفر میشم لطفا بگید چیکار کنم طلاق یا بسازم باهاش؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 تفکرمهدی جمعه 07 تیر 1392 ، ساعت 18:12
خانم محترم تمام این سوء تفاهم ها بر اثر زیاده خواهی هست ... وقتی همسرتون شما رو دوست داره و هیچ کاری نکرده ... بهتون محبت می کنه ... فقط بخاطر یه سری مسائل که شما می تونید باهاش صحبت کنید و مطمئن باشید که سعی می کنه اون ها رو انجام بده و شما رو خوشحال کنه چون شما رو دوست داره ... اما شما بهش فرصت نمی دید... شما عاشق یکی دیگه شدید ... فکر میکنید با این یکی می تونید بسازید ... همیشه ادم فکر میکنه این یکی بره بعدی بهتر میشه . توی تمام زمینه ها همینطوری هست .... ولی اینو بدونید خیلی از چیزا اونطوری نیست که نشون میدن.... همه چیز ممکنه ... ممکنه بعد یه مدتی دلتون واسه شوهرتون تنگ بشه که خواهد شد ... و از خدا بخواین که شوهرتون رو بهتون برگردونه. اما دیر شده ...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: پاسخ: قوانین طلاقیب شنبه 15 تیر 1392 ، ساعت 09:03
امان از دست این دخترهای ور پریده چطور پسرهارو گرفتار میکنند
خوب نکبت همون اول بهش میگفتی چرا با زندگیش بازی میکنی
لعنت به شماها
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 راه چاره؟مهرداد جمعه 11 مرداد 1392 ، ساعت 22:20
ببین عزیزم تو این اشتباه رو کردی زنش شدی با احساساتش بازی کردی یا باید یه کاری کنی ازت متنفر شه و تاوانش رو هم میدی یا باید باهاش زندگی کنی و خدا تو شکر کنی که یکی هست که دوستت داره و دنبال عیاشی و الواطی نیست سومیش سخته اونم اینه که بزنی خودتو بکشی!در ضمن از کجا معلوم این جدبده ادم خوبیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: راه چاره؟پ پنجشنبه 12 تیر 1393 ، ساعت 22:27
من خودم شوهرمو خواستم ازدواج کردیم دوسش دارم ولی خانواش نمیذارن زندگی کنیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: پاسخ: قوانین طلاقمیلاد پنجشنبه 14 اسفند 1393 ، ساعت 11:22
من نمیدونم چرا وقتی پسرا بخوان از ازدواجشون صرف نظر کنن و برن سراغیکی دیگه باید کلی پول و جریمه بدن ولی وقتی ی دختر مثه تو بخواد بره با ی پسر دیگه هیچ خسارتی نمیده.....بالاخره اون پسر مثه قبل ازدواج نمیتونه ازدواج کنه .....قانون مشکل داره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-7 پاسخ: قوانین طلاقمینا شنبه 06 آبان 1391 ، ساعت 13:21
من 28 سالمه و یک دختر 2 ساله دارم زندگیمو و شوهرمو خیلی دوست دارم هر کاری که فکر کنید براش می کنم ولی کو لیاقت تا یه بحث کوچک پیش میاد منو به باد کتک می گیره یا دائم منو تهدید میکنه از خونه پرتم می کنه بیرون خیلی احساس تنهایی می کنم نمی دونم چکار کنم خیلی از طلاق می ترسم ..................
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تفکرمهدی جمعه 07 تیر 1392 ، ساعت 18:20
با سلام مینا خانم ... حتما به فکر طلاق افتادید که اومدید اینجا و پیام گذاشتید ... من به شما پیشنهادی مکنم .... کم کم و به ارامی وقتی می بینید و تجربتون بهتون میگه که میخواد بحثی بالا بگیره ... بدون اینکه جلب توجه کنه کاری که همسرتون میگه رو انجام بدید... بعد که همسرتون اروم تر شد .... برید و نوازشش کنید ... بهش محبت کنید و اون کارو دیگه انجام ندید ... و ازش عذر خواهی کنید که اون کارو انجام دادید . و بگید که حق داره و سعی بر ترک اون کار میکنید ... کم کم بهش نزدیک تر بشین ... سعی کنید نبضشو دستتون بگیرید ... خوردش نکنید ... ایراد نگیرید ... تقابل نکنید ... اگه هم شما رو خواست کتک بزنه ... بهش پرخاش نکنید ... بدتر میشه ... به ارامی و نرمی بهش بگید که نمیدونستم ناراحتت می کنه . دیگه انجام نمی دم ... حالا برای جبران چی دوست داری برات درست کنم ... واست بخرم ... هدیه بهش بدید ... گل بهش بدید ... همش بهش بگید خیلی دوستش دارید سعی کنید نوازشش بیشتر کنید ... به بچتون فکر کنید ... اگه ادم باشه قدر شما رو خواهد دونست و رفتارشو تصحیح می کنه .. بهتون قول می دم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 محبتstar سه شنبه 06 خرداد 1393 ، ساعت 03:59
آقای محترم ی زن تا کی میتونه اینطوری محبت کنه اگه قرار بود همش محبا کنه و محبت نبینه چ مرضی داشت ازدواج کنه ؟ تقابل بده درست ولی تا کی میتونه ی طرفه نحبا کنه خواهش میکنم تفکراتتون رو نسبت ر این مساءل عوض کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 راه چاره؟مهرداد جمعه 11 مرداد 1392 ، ساعت 22:12
مینا جان ما به همه یه چیزی گفتیم یه چیزی هم به تو بگم که بدونی ایمیلت خونده شد:دو راه داری یا انقدر کتک بخور تا بمیری یا برو شکایت کن مهریتم بگیر و دهنشو سرویس کن.دخترت اگه با تو باشه همیشه هوای باباشو میکنه و اگه با باباش باشه هوای تورو چون نمیدونه کدومتون میتونستین بهتر باشین اما خودتو توی این دنیای کثیف فدای هیچکس نکن یه روزی خودتو لعنت میکنی مثل من و خیلیای دیگه نترس هنوز جوونی تا سنت نگذشته یه کاری کن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 حق طلاقن-م دوشنبه 15 آبان 1391 ، ساعت 17:41
چرا در قانون اسلام دادگاه حضانت فرزند را به مرد میدهد یعنی زنان حق فرزند خود را ندارد .شاید مرد بعدهازندگی فرزند را به خطر بندازد منذورم مردی که قبلهابه مصرف اعتیاد روی آورده وزندگی وزن وفرزند خود را ترک کرده وبعدها گرفتار حبس شده وبعد از آزادی دوباره زندگی خود را ول کرده حدود 3سال و6ماه وبرای درخواست حکم طلاق دادگاه حضانت فرزند را به مرد بدهد این قانون ناعادلانه نیست؟
به نظر ما زنان این قانون ناعادلانه میباشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 نهفرامرز چهارشنبه 25 بهمن 1391 ، ساعت 14:51
به نظر شما زنان این نا عادلانه نیست که زن هروقت خواست به خاطر مهریه یا نفقه شوهرو بندازه زندان؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 نهنا شناس یکشنبه 09 تیر 1392 ، ساعت 10:04
به نظر تو این نا عادلانه نیست که بعضی از زنهای ایرانی بشینند با معتاد و مشروب خور و دست بزن و فوش بده و...... زندگی کنند و خود فروشی کنه ، فقط به خاطر اینکه مجبوره .......
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 قوانین طلاقارزو پنجشنبه 18 آبان 1391 ، ساعت 13:11
سلام من 4 سال ازدواج کردم 22سالمه حالا از همسرم میخوام جدا شم یه بچه 15 ماهه هم دارم هم میخوام بچم با من زندگی کنه هم همه حقمو ازش بگیرم چون همسرم پافشاری میکنه ازم جدا شه دوست دارم بهش بفهمونم که زندگی شوخی نیست امروز ازدواج کنی فردا طلاق بگیری ازتون خواهش میکنم کمکم کنید لطفا...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلام.ارزو خانم دلیل اصلی اینکه شما را میخاد طلاق بده چی میتونه باشه.شما مشکلی داری ایا.!؟گیرم که حتی مشکل هم داشته باشید این وسط یه انسان یه ادم قربانی میشه یه بچه ۱۵ماهه قربانی میشه.خاک تو سر شوهرت .بعد اینکه شما مشکل ندارین مشخصه وقتی باهاتون چهار سال زپارسا چهارشنبه 10 تیر 1394 ، ساعت 00:33
سلام.ارزو خانم دلیل اصلی اینکه شما را میخاد طلاق بده چی میتونه باشه.شما مشکلی داری ایا.!؟گیرم که حتی مشکل هم داشته باشید این وسط یه انسان یه ادم قربانی میشه یه بچه ۱۵ماهه قربانی میشه.خاک تو سر شوهرت .بعد اینکه شما مشکل ندارین مشخصه وقتی باهاتون چهار سال زندگی کرده و بچه خاسته شما مشکلی ن.مشکل از خود نامردشه یا زیر سرش بلند شده یا اینکه ازتون سیر شده فرضایات زیاده.من تنها کمکی که میتونم بهتون کنم اینه که شما برای مشورت با متخصص اختلافات خانوادگی به صورت حضوری مشاوره کنین.الان در بهزیستی های استان ها بصورت رایگان مشاوره اتفاق میافته.منم بردار خودتون بدونید.اگه خاستین تماس بگیرین بیشتر توضیح بدم بهتون.09356612053
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 پرده بكارترضا جمعه 19 آبان 1391 ، ساعت 20:01
سلام
من شب ازدواج فهميدم كه زنم داراي پرده بكارت نيست ولي بخاطر حفظ ابرو چيزي نگفتم. الان بعد از جند سال مي خواهم او را طلاق بدهم، ايا راهي براي احقاق اين حق وجود دارد كه مهريه را نصف كند؟
با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 پاسخ: پرده بكارت100 سه شنبه 07 آذر 1391 ، ساعت 17:01
نقل قول از رضا:
سلام
من شب ازدواج فهميدم كه زنم داراي پرده بكارت نيست ولي بخاطر حفظ ابرو چيزي نگفتم. الان بعد از جند سال مي خواهم او را طلاق بدهم، ايا راهي براي احقاق اين حق وجود دارد كه مهريه را نصف كند؟
با تشكر

میتونی ببریش پزشک قانونی شایدم از نوع ارتجایی بوده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخ: پرده بكارتدنيا یکشنبه 03 خرداد 1394 ، ساعت 20:11
خاك تو سر بي غيرتت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ههههفرامرز چهارشنبه 25 بهمن 1391 ، ساعت 14:53
حتما خودت یه کاری کردی که زنت اینجوری از کار در اومده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: قوانین طلاقناشناس سه شنبه 30 آبان 1391 ، ساعت 16:01
نقل قول از خدامی:
چرا حرف الکی میزنی اگه اعتیاد داره که قابل اثباته...کارتم حکم خیانت و زنا داره

حالا خوبه گفته در حد حرف زدن اگر قاضی بودی چی می شد؟؟؟؟.....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-12 پاسخ: قوانین طلاقamir چهارشنبه 01 آذر 1391 ، ساعت 16:06
خدا لعنت کنه کسایی که به زنا این همه رو دادن ببینین چقدر پررو شدن که صحبت از حق و حقوق میزنن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 جواب امیرمحمد یکشنبه 09 تیر 1392 ، ساعت 08:46
نقل قول از amir:
خدا لعنت کنه کسایی که به زنا این همه رو دادن ببینین چقدر پررو شدن که صحبت از حق و حقوق میزنن

نقل قول از amir:
خدا لعنت کنه کسایی که به زنا این همه رو دادن ببینین چقدر پررو شدن که صحبت از حق و حقوق میزنن

نقل قول از amir:
خدا لعنت کنه کسایی که به زنا این همه رو دادن ببینین چقدر پررو شدن که صحبت از حق و حقوق میزنن


چرا زر میزنی همون خدایی که توی نکبتو آفریده زن رو هم آفریده
زن هم اندازه مرد حق داره
اگه خدا حق طلاقو به مرد داده واسه اینه که خودش میدونه مرد چه موجود غیر قابل تحملیه و میخواد به نحوی پایه زندگیو محکم کنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 پاسخ: پاسخ: قوانین طلاقabbas سه شنبه 06 اسفند 1392 ، ساعت 20:03
خفه بابا تا ادم های اشغالی مثل شما تو ایران هستن اینجا درست بشو نیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 درد دلمونا چهارشنبه 15 آذر 1391 ، ساعت 17:48
سلام من31 سالمه/ همسر دوم یک پزشک54 ساله هستم.ما با هم زندگی میکنیم/با خانم اولش رابطه نداره فقط با سه پسرش در تماس هست اخیرا چون من عکس بچه ها را از گوشی خودم پاک کردم /از دست من خیلی ناراحت هست.ایا من کار اشتباهی کردم من باید تظاهر کنم؟به همسرم گفتم که نباید بچه هایش را به من تحمیل کند.به خاطر سن بالایش دوست ندارد بچه دار شویم ولی من دوست دارم بچه داشته باشم.وقتی من از هیچ روش پیشگیری استفاده نکردم وازکتومی کرد الان زندگی گرم ما تبدیل به یک زندگی خشک و سرد شده/میخوام تا دیر نشده خودم را از این زندگی که همسرم فقط مال من نیست،و نمی توانیم مستقل تصمیم بگیریم،رها کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 ههههفرامرز چهارشنبه 25 بهمن 1391 ، ساعت 14:55
هرچه زودتر این کارو بکن....چون وقتی پیر بشی کسی نیست عصای دستت باشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تفکرمهدی جمعه 07 تیر 1392 ، ساعت 18:28
شما خودت مقصر دوست عزیز ... شما همسر دوم شدی ... در همون زمان کلی خواستگار هم داشتی خوشتیپ پولدار ... مهربون ... با احساس ... شهوتی ... اما حاضر شدی به یکی که زن و 3 تا بچه داره ازدواج کنی چرا ؟ حالا برای چی حاضر به این کار شدی خودت فکر کن ... همیشه اون چیزی که می بینی همون نیست که هست ... شاید اون زن دیگه کلی زجر کشیده که هوو واسش اومده ... اونو زجر دادی حالی ضربتی نوش کن ... اما پیشنهاد من اینه که با همسرت بسازی چون الان همسر دکتر پولدار ... که فقط انتظار داره عکس بچه هاشو تو مبایلت داشته باشی کم پیدا میشه ... ممکنه همسر بعدیت هم نتونه بچه دار بشه اونوقت چی کار میکنی ...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 راه چاره؟مهرداد جمعه 11 مرداد 1392 ، ساعت 22:03
به!23 سال اختلاف سنی .این دیگه چه کاری بود کردی دختر.من جای تو بودم جدا نمیشدم میدیدم از چه کاری خوشش میاد همون کارو میکردم بقول معروف نصف بیشتر عمرش رفته یه کوچولوش مونده ولی اگه مهریه ایناتو میده جدا شو تو این سن ازدواج کردن بهتر از 5 سال دیگس وقتو تلف نکن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاق به خاطر وازکتومیمونا چهارشنبه 15 آذر 1391 ، ساعت 17:51
از آنجا که وازکتومی کرده،آیا من میتونم به عنوان اینکه عقیم هستند درخواست طلاق کنم؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 راه چاره؟مهرداد جمعه 11 مرداد 1392 ، ساعت 21:58
بله میتونی من یه مورد اینجوری دیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 دانشجوالهام دوشنبه 20 آذر 1391 ، ساعت 22:19
بنظرمن وقتی کسی تحمل زندگی که الان داره رو نداره طلاق بهترین روش برای بهبودی اوضاعش هست مثل من چون شوهرم خیلی شکاکه و به هیج صراتی مستقیم نیست وهرکاری دوست داره میکنه دختربازی وهرکوفت وزهرمار دیگه دارم ازش جدامیشم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 محل شكايتكوروش یکشنبه 03 دی 1391 ، ساعت 18:23
بادرود
محل ثبت ازدواج تهران
محل اقامت زوجين قبل وبعد از ازدواج تهران
همسرم با فرزند(دختر9ساله ) به منزل مادرش شهرستان رفته
س1_ همسرم براي شكايت بايد درتهران شكايت كند ياشهرستان؟
س2_ درصورت واگذاري حضانت فرزندم به همسرم، براي ديدار هفتگي فرزندم من بايد شهرستان بروم يا آنها بايد فرزند من رابه تهران بياورند؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقحمید احمدی دوشنبه 11 دی 1391 ، ساعت 05:17
به نظر من قوانین طلاق مهریه اجرت المثل و نفقه بایستی تغییرات جدی کنند. اکنون یک دادگاه طلاق به همراه مهریه و اجرت المثل و نفقه و حضانت بچه ها تا پنج سال طول می کشد. مرد بایستی از هستی ساقط و یا پشت میل زندان برود. شما نگاه کنید به اخبار دو هفته پیش که مهندس جوانی برای مهریه دو سال زندان بود و پس از آن کلیه اش را فروخت که مهریه زنش را پرداخت کند. بهرحال من از آیات عظام استدعا دارم که لطف خود را همچنان دریغ نفرمایند و قوانین را بصورتی تعدیل کنند که با شرایط جامعه سازگار باشد. برای همین است که جوانان از ازدواج رویگردان شده اند و به زندگی مشترک بدون ازدواج روی می آورند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: قوانین طلاقمهدی پنجشنبه 28 دی 1391 ، ساعت 18:07
سلا خوبه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 نممهذ جمعه 29 دی 1391 ، ساعت 08:21
مرده شور کشورمان را ببرند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: قوانین طلاقParisa N یکشنبه 01 بهمن 1391 ، ساعت 14:25
سلام.من زنی۲۰ساله هستم که ۴سال پیش با پسری ازدواج کردم که کارش خیانت و دوروغ و بیکار و معتادبو بعداز سه سال زندگی تصمیم گرفتم طلاق بگیرم الان دقیقا یک سال هس جدا شدیم و۴ ماهه صلاق گرفتیم الن بعد ۴ماه دوباره احظار برای تمکین فرستاده میخواستم ببینم این میشه یعنی حرفش تو دادگاه قبول‌هس؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 تورو خدا جواب بدیدسمیرا چهارشنبه 25 بهمن 1391 ، ساعت 23:19
هفت ساله که با شوهرم هستم البته یک سال عقد و 4 ساله ازدواج کردم یه دختر 2 ساله دارم در مورد خرید و لباس و وسیله و... حتی دکوراسیون خونه نظر خودشه دخترم رو فقط واسه نمایش تو پاساژها میخواد تمام خرید و خرده کاری منزل حتی تعمیرات با منه به خانوادش خیلی وابسته است و ریزترین مسایل رو میره تعریف میکنه مادرش میگه مثلا چرا موی بچه رو نبستی میگم نمیذاره میگه تو حاضر جوابی و با مادرم اینطور حرف نزن.از وقتی ازدواج کردیم جرات ندارم تو جمع حرف بزنم بعد دعوا میکنه میگه چرا اینو گفتی حق ندارم بخندم حق ندارم عصبانی بشم حق ندارم گریه کنم حق ندارم خسته بشم اگرهم یه موقع از موضوعی عصبی بشم کتکم میزنه دیروز جلوی دخترم چند بار خواست خفم کنه و با لگد کوبید تو کمرم و .....
از رنگ پوستم قیافم هیکلم ایراد میگیره و فحش ناموسی به خانوادم میده
میخوام جدا بشم دیگه نمیتونم تحمل کنم
دادگاه این دلایل رو قبول میکنه ؟؟؟
کتک میزنه جاش نمیمونه چه طور باید ثابت کنم؟؟
مهریه ام 500 تا سکه است باید چه کار کنم ؟؟؟
دوستان به نظرتون به خاطر دخترم تحمل کنم یا تصمیمم رو عملی کنم ؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 راه چاره؟مهرداد جمعه 11 مرداد 1392 ، ساعت 21:56
سمیرا خانوم فردا وقتی دخترت بزرگ شد و ازدواج کرد یادش میره که تو بخاطر اون چه زجری کشیدی ازت تشکر هم نمیکنه ولی یه بار به دنیا اومدی ویه زندگی داری برو خوش باش وخودتو فدای هیچکس نکن چون هیچ کس به اندازه ی خودت ارزش نداره اگر هم زد تورو کشت یا ناقصت کرد یه برچسب ناجور با چند تا شاهد الکی جور میکنه دستت هم به هیچ جایی بند نمیشه قانون هامونو که بهتر میدونی.من امیدوارم یه روز بهم ایمیل بزنی و بگی که از حقارت ازاد شدی!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: راه چاره؟طلاق پنجشنبه 07 خرداد 1394 ، ساعت 15:45
من ۲۸سالمه.شوهرم۳۰ساله.پسرم ۵سالشه.شوهرم معتاده وبیکار.۸ساله ازدواج کردیم.درتمام این مدت شوهرم وتشویق کردم ترک کنه.چندین بارتوخونه سعی کردامانتونست ودوباره کشید.الا ازصبح تاشب فقط پای دود ودمه.مهمون های معتادمیاره خونه.وقتی من اعتراض میکنم منوکتک میزنه وپسرم التماس میکنه ک باباولش کن.میخوام طلاق بگیرم امامیترسم.نگران پسرم هم هستم.توروخدابمن بگیدچکارکنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 پاسخ: قوانین طلاقالهام دوشنبه 30 بهمن 1391 ، ساعت 07:49
این زن همه جا بدبخت هست این یکی هم روش ؛ واقعا این بدبختی نیست که مرد هر وقت دلش بخواد و اراده کنه بره دادگاه و بدون هیچ شرط و شروطی زن رو تلاق بده ولی زن با هزاران دلیل باید یه عمر بدبختی بکشه که ایا طلاقش رو بتونه بگیره یا نه!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-6 پاسخ: پاسخ: قوانین طلاقیب شنبه 15 تیر 1392 ، ساعت 09:06
چرت نگو بعدشم حتما مهریه رو اجرا بذاره شوهرشو بفرسته زندان اصلا باید اون شوهره اعدام شه شماها لیاقت زندگی رو ندارید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاقايسل جمعه 11 اسفند 1391 ، ساعت 09:27
شوهرم ميكه بايد از خونم بري اكه برم موقع طلاق ميتونه عليهم استفاده كنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقشهاب یکشنبه 20 اسفند 1391 ، ساعت 14:07
من همسرم باخانوادم درست برخورد نمیکنه با مادرم دعواش شده به من گیر داده که تو روی مادرم وایستم منم می خوام طلاقش بدم اما مهریه اش 514تاسکه است.اگه نتونم بدم میرم اون تو یا راه حلی هست تصمیمم جدیه هربلایی سرم بیاد بهتر از تحمل خانممه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: پاسخ: قوانین طلاقمیترا یکشنبه 12 مرداد 1393 ، ساعت 23:39
برات متاسفم آخه ادم زنشو ول می کنه به خاطر ننش حقته بری زندان ادب می شی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 طاقهستی شنبه 11 خرداد 1392 ، ساعت 12:05
من 28 ساله همسرم 32ساله هردوفوق دیپلم هستیم من قصدطلاق دارم میخواستم بدونم چطوری میشه دخترم بگیرم چون هرچی سختی توی این زندگی کشیدم بخاطر اینکه بچهم زیر دست کسی نباشه دخترم2سالش شوهرم اجازه هیچ کاری به من نمیده تاباهاش حرف میزنم کتک وفش خودم خانوادم میده برای همه افراد خانواده کارانجام میده بجزمن بیکارتوی یک اتاق خونه پدرش زندگی میکنیم همراه با همه افراد الان 2سال نمیزاره خانوادم ببینم اجازه نمیده جای برم خودش هم هیچ جا نمیبرم زندگی سخت کرده برام بخاطردخترم تحمل کردم بگین چکار کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اهواز- فرهنگشهراحمد سه شنبه 14 خرداد 1392 ، ساعت 18:04
باعرض سلام وخسته نباشید.
بنده 7 سالی که باخانمم مشکل دارم وهیچ توافیقی باهم نداریم در ضمن سه بچه داریم لازم بذکر است ازدواجمان عادی وثبتی نیست ایا قانون هست که برای ادواج اگر عادی باشد در دادگاه طلاق میدم.
باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 طلاقندا شنبه 25 خرداد 1392 ، ساعت 20:50
سلام 2سال عقد بودم 5سال ازدواج کردم یک دختر2 ساله دارم شوهرم خیلی اذیتم میکنه بی نهایت ولی تا حالا بخاطردخترم تحمل کردم ولی دیگه نمیتونم خیلی سخت اگر بدونین چه بلا هایی به سرم میاره من حتی مهرمم بخشیدم بخاطربچهم خانوادمم ازاین موضوع خبر ندارن من هیچی نمیخوام اگر توی دادگاه بگم که شوهرم چقدراذیتم میکنه دخترم بهم میدن چون فقط دخترم میخوام برای همیشه نه تا7 سال چون رفتارش با من دست کمی با جنونی ها نداره من فقط فقط دخترم میخوام لطفا" اگر میشه راهنمایم کنید چکار کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پزشک قانونیsli دوشنبه 03 تیر 1392 ، ساعت 13:12
سلام اگر ی زن وشهر ب مدت 5سال کار دادگاهیشون طول بکشه وحالا بعد 5سال ب تفاهم برسن واسه طلاق تفاهمی یا احتیاج هست ک دادگاه زن رو ب پزشک قانونی بفرست همون طور که ی دختر تو عقدش جدا میخواد بشه دادگاه میفرستش پزشک قانونی ایا زن ها رو هم میفرسته دادگاه ب پزشک قانونی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: قوانین طلاقمهدی پنجشنبه 06 تیر 1392 ، ساعت 11:34
من 26 سالمه و زنم 25 سالشه خیلی همدیگرو دوست داریم خیلی طوری که واسه هم میمیریم من نه معتاد هستم نه خلافکار نه آدمی هستم که به ناموس کسی نگاه کنم کافی نت دارم صبح میرم سرکار شب میام خونه از زندگیم خیلی راضی هستم ولی زنم چند وقته گیر داده میگه تو به من احترام نمی زاری و می خواد طلاق بگیره من هیچکدوم از اون شرایط بالا رو ندام یعنی معتاد نیستم یا هر چیز دیگه همیشه هم زندگیم تأمین بوده آیا زنم میتونه ازم طلاق بگیره تروخدا کمکم کنید خیلی نگرانم تنها کسیه که توی دنیا دارمش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 پاسخ: قوانین طلاقجواد پنجشنبه 13 تیر 1392 ، ساعت 13:32
خانوما لطفا اگه کسی رو نمیخایین، بله نگویید. زندگی مسخره بازی نیست.
خانوم من هم تو دوران عقد فهمیدم به یه نفر اس میده، فوری طلاقش دادم گفتم برو، غلط کردی بله گفتی، اگه منو نمیخاستی .
البته ما وضع مالیمون خوب بود مهریه رو دادیما.
اگه میخاستم نمیدادم و هی میچرخوندمش ولی رحم کردم بهش. و دندون خرابو باید زود کشید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقحسین پنجشنبه 13 تیر 1392 ، ساعت 17:11
سلام اگر زن بد دهن وعصبی یا روانی باشد و حتی تک فرزند 7ساله اش از زندگی با مادرش عذاب بکشد و می خواهد ترک مادر کند تکلیف چی هست و این زن با مهریه که دار همش تهدید میکند
نقل قول :
5شنبه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: پاسخ: قوانین طلاقمجتبی پنجشنبه 04 اردیبهشت 1393 ، ساعت 16:52
تو مملکت ما یا باید از اینور پل بیفتی یا از اونور طلاق به خاطر عذاب کشیدن معنی نداره اگه معنیشو کسی فهمید به منم بگو
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سوالمحمد جمعه 14 تیر 1392 ، ساعت 07:57
سلام من 10 ماهه که عقد کردم.و به اجبار و ناخاسته ارتباط با او داشتم و بکارتم را از دست دادم.حال طلاق میخواهم .ولی مدرکی ندارم که او این کار را کرده.ایا میتواند انکار کند.من از چه راهی ثابت کنم؟چون تست بکارت قبل از عقد ندارم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: سوالزهریا پنجشنبه 28 آذر 1392 ، ساعت 11:24
سلام
نیازی نیست شمثابت کنین
همین که عقدین یعنی کار اونه
و اون باید ثابت کنه که کار اون نیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاقسعيد جمعه 14 تیر 1392 ، ساعت 20:04
سلام من زنم بابت ضعيف بودن اسپرمم وناتواني بچه دار شودن از طريق طبيعي بر استناد ماده 10 سند ازدواج دادخاست داده منم مشكلم از طريق باربركردن اسپرمم حل ميشه به نظر شما من بايد چي كار كنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 [جداییفاطمه.ع یکشنبه 23 تیر 1392 ، ساعت 14:48
من زنی هستم 25ساله 7سال ازدواج کردم و یه دختر 3ساله دارم از روز اول عقد از روی دلسوزی و به اصرار زیاد همسرم باهاش ازدواج کردم درصورتی که گروه خونمون نخورده بود دوران نامزدی به شوهرم خیلی احترام میذاشتم ولی اون سرد بود تا اینکه دوران بارداریم ازم فاصله گرفت تا بچه اومد باز هم به همین صورت بود حتی نسبت به بچه خودش رفتاراش گوری شده بود که منو عصبی کرده و هر روز با هم دعوا داریم و تمام حرمتها بین ما شکسته شد الان ازش متنفرم و میخوام بزش جدا شم میشه جدا شد؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقامید سه شنبه 25 تیر 1392 ، ساعت 06:53
سلام کسی هست جواب من رو بده قانون 35و34 طلاق چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقبیتا جمعه 28 تیر 1392 ، ساعت 09:03
میخوام از همسرم جدا شم ولی نمیدونم چجوری خیلی ازش خسته شدم من این مشکلاتی رو که همه ذکر میکنن ندارم مشکل من خیلی بزرگتر از ایناست شوهر من معتاده ما نزدیک هفت ساله که عین خواهر و برادر با هم زندگی میکنیم یعنی هیچ احساس جنسی نسبت به هم نداریم البته اون مقصره حالا خیلی هم ازش متنفرم تنفرم هم روز به روز بیشتر میشه لطفا منو راهنمایی کنید چیکار کنم دوتا بچه هم دارم اگه این مدت هم صبر کردم بخاطر اونا بوده خلاصه دارم میسوزم و میسازم تا وقتی که بمیرم فقط مگه مرگ بتونه کاری برای من انجام بده خیلی ناامیدم دیگه از همه چیزو همه کس بریده ام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 دوراهیفرزان شنبه 29 تیر 1392 ، ساعت 17:36
سلام من 24 سالمه و همسرم 26 ساله.ما با هم هیچ وقت به توافق نمیرسیم و اهل مشروب و رفیق بازی است من رو از لحاظ عاطفی رها کرده من عاشق مردی دیگر شدم و میخواهم جدا بشم ان مرد دوبچه دارد و 40 ساله است چکار کنم؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شرط ضمن عقدمژگان چهارشنبه 02 مرداد 1392 ، ساعت 11:28
با سلام نامزدم شرط كرده كه حق طلاق در هر صورت با او(اقا) باشد با توجه به اينكه حق طلاق با مرد است ايا شرط او باطل است و دفترازدواج شرط اورا مينويسد يا نه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 کارمندgagamosa چهارشنبه 02 مرداد 1392 ، ساعت 13:40
واقعا قانون کاملی است وخیلی بحق وعدل در ان رعایت شده . بخدا اینقدر زن من بد اخلاق و کوته فکره که خانواده من را کاملا قدقا و بایکوت کرده تموم دوستامو با بدترین برخورددک کرده بخدا توی شانزده سال زندگی دو هفته خوش نبودم بچه ام روانی شده تازه قاضی گفته کوه بودی با این سر میکردی دکتر نمیومد خونوادش میدونن ولی ازدواج سنتی و فقظ اتکا به نجابت واینکه قران خوان است و مومن . بیست سال عمرم تباه شد قربون خدا برم با این قوانینش در کتاب اسمانی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 زن بی لیاقتحمید جمعه 11 مرداد 1392 ، ساعت 19:52
همسرم خیلی فوش میده وبی فرهنگ و همیشه بدون اجازه بیرون میره و به قول خودش میگه انقدر فشار میارم تا خودت درخواست طلاق کنی و همه حقوقمو بگیرم به نظر شما چکار باید بکنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 راه چاره؟مهرداد جمعه 11 مرداد 1392 ، ساعت 21:47
سلام.همسرم از شوهر اولش که در دوران نامزدی اونو به گفته ی خودشون بی دلیل کتک میزدجدا شد ومن باهاش ازدواج کردم زندگیمون سربالایی زیاد داشت من حس میکردم مجبوری زنم شده که حرص شوهر سابقش رو در بیاره 7ماه پیش فهمیدم که با پسر ژوگولی اس ام اس بازی میکنه بیخیال شدم اونم قول داد از این غلط ها دیگه نکنه منم بخشیدمش.جدیدا خواهرش از شوهرش جدا شد دختره شروع کرد به دوست پسر پیدا کردن منم وقتی فهمیدم پیش زنم لو دادمش.حالا زنم میگه به تو ربطی نداره حق نداری حرفی بزنی اصلا خوب کرده و غیره من متاسفانه اراده ی اینو ندارم که جلوش وایسم سرکشه و حرف توی کلش نمیره بیرون میره با ارایش غلیظ .شهر کوچیکی داریم همه همدیگه رو میشناسن وزود تابلو میشن دیگه حرفامو گوش نمیکنه بی ادبی میکنه موندم چیکار کنم شاید بگی اینا دلیل طلاق نیست اما خداییش دهنم رو سرویس کرده من باید چیکارکنم؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 بد اخلاقحمید شنبه 12 مرداد 1392 ، ساعت 06:10
زنم خیلی بد اخلاقه بدون اجازه از خونه بیرون میره و فحش و ناسزا میگه به نظر شما چکار باید کرد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 طلاقطاهره دوشنبه 21 مرداد 1392 ، ساعت 05:02
سلام 2 سال هست عقد کردم ولی یه روز خوش نداشتم همه اش دعوا و مرافع داشتیم و هیچی از خودش نداره نه خونه نه ماشین اولش قولای الکی بهم دادن اخلاقش خیلی خیلی افتضاحه و روزگارمو سیاه کرده خیلی سعی کردم باهاش کنار بیام و درستش کنم ولی نشد از هر راهی استفاده کردم حتی مشاوره ولی دوباره بعد چند روز برمیگشت به حال اولش.ترخدا راهنمائیم کنید که چیکار کنم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-7 گرفتن زن دومهاوره چهارشنبه 30 مرداد 1392 ، ساعت 18:57
من میخوام یک زن دیگه بگیرم آیا اجازه زنی که شش ساله بچه دار نشده رو میخواد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: گرفتن زن دومتارا موفق یکشنبه 18 مرداد 1394 ، ساعت 17:45
نه نیازب نیست چون نهایتش پنج ساله
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 طلاقمریم شنبه 23 شهریور 1392 ، ساعت 13:47
سلام من حدود پنج ساله که ازدواج کردم و سه سال پیش به سرطان سینه مبتلا شدم و یکی از سینه هام تخلیه شده.الان مشکلی ندارم و تمام آزمایشاتم نرماله اما همسرم همیشه به من میگه که من دارم میمیرم و به خاطر این بیماری میتونه منو طلاق بده و هیچ حق و حقوقی هم به من تعلق نمیگیره آیا شما میدونید که این حرفها صحت داره یانه؟لطفا راهنمایی کنید که بیماری من میتونه دلیلی برای طلاق باشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 سلامخدا شنبه 13 مهر 1392 ، ساعت 09:10

دعا می کنم که هیچگاه چشمهای زیبای شما را
در انحصار قطره های اشک نبینم
دعا می کنم که لبانتان ر ا فقط در غنچه های لبخند ببینم
دعا می کنم دستانتان که وسعت آسمان و پاکی دریا و بوی بهار را دارد
همیشه از حرارت عشق گرم باشد
من برایتان دعا می کنم که گل های وجود نازنینتان هیچگاه پژمرده نشوند
برای شاپرک های باغچه ی خانه هایتان دعا می کنم
که بال هایشان هرگز محتاج مرهم نباشند
من برای خورشید آسمان زندگیتان دعا می کنم که هیچگاه غروب نکند.................

....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 اشتباهعلی شنبه 20 مهر 1392 ، ساعت 11:27
ازدواج غلط بزرگترین اشتباه و از ان بزرگتر بچه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 طلاقفهیمه سه شنبه 07 آبان 1392 ، ساعت 18:46
خداییش بعضیا خیلی تو ازدواج شانس دارن یعنی دیگه بهم ثابت شده که

شانس ژنتیکیه و شانس دختر مثل مادرشه حالا هرچی سواد ونجابت و فهم وشعورم داشته باشی فایده ای نداره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقسارا جمعه 17 آبان 1392 ، ساعت 12:05
سلام دوستان.من شوهرموخیلی دوس دارم اما اون اصلاعاطفی نیس اصلابه هیچ عنوان ابرازعلاقه نمیکنه زیاددعوامون میشه منم جوابشو ک میدبم خیلی عصبی میشه میگه از این ب بعدفقط تو یه خونه زندگی میکنیم اماکاری ب هم نداریم.ب نظرشماباید بمونم وکاری ک میگه بکنم یاجدابشم.در ضمن خیلی بهم فحش میده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاقسمی پنجشنبه 07 آذر 1392 ، ساعت 11:52
سلام من 19سالمه وهمسرم 30سالشه 4سال باهمسرم ازدواج کردم تو15سالگی خوانوادم منوبه اون دادن الان 1دختر 1ساله دارم ازهمسرم متنفرم باکاراش اینکاروکرده خیلی اذیتم میکنه تاحدی که همه بهم میگن چطو این همه وقت تحمل میکنی خیلی بددهنه کنترل رواعصابش نداره تواین زندگی هیچ اختیاری ندارم فقط کلفتی میکنم چندباررفتم خونه پدرم ولی بااسرار خوانوادم برگشتم کارم شده هرروز گریه کردن حالام بخاطر دخترم که همه وجودمه تحمل میکنم میخوام جداشم ولی همسرم خیلی لج بازه میترسم طلاقم نده ودخترمو ازم بگیره توروخداراهنمایی م کنین چیکار کنم دیگه به بنبست رسیدم تا حدی که به خودکشی فکر میکنم :cry: :-x
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 کمکم کنیدشهرزاد شنبه 09 آذر 1392 ، ساعت 21:33
6سالی میشه که ازدواج کردم و صاحب یه پسر بسیار دوست داشتنی دوساله همسرم سه سال اوایل زندگیمون بیکار بود و به نوعی حال کارکردن نداشت و من هم دوشیفت توی یه شرکت خصوصی کار میکردم و اقا هم خم به ابروش نمی اورد که باید کار کنه خلاصه چند سالی با ابرو داری زندگی کردم و صورتم رو با سیلی سرخ کردم تا همه بهم گفتن بچه دار شید تا بره سر کار اما الان هم که میره یک ماه میره و دو ماه هم بیکار و باقرض وقوله زندگیمون میچرخه چون من دیگه سر کار نمیرم میخواستم بدونم اگه بخوام توافقی جدا بشم می تونم مهریه یا نفقه وحضانت بچه ام رو بگیرم یعنی دلیل محکمه پسندی برای دادگاه هست بیکاری و بی ...........................ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقپونه شنبه 30 آذر 1392 ، ساعت 19:18
میخام از شوهرم جدا بشم آخه اخلاقش خاله زنکه همش خونوادشو به من ترجیح میده همش یک کاری میکنه منو اذیت کنه
قبلنا بعد از یک روز که قهر بودیم میرفتم آشتی میکردم اما حالا 15 روزه که قهریم ازش بدم میاد احساس میکنم رغبتی به کنار اون بودن ندارم
احساس میکنم زندگی کردن با اون یعنی وقت تلف کردن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 طلاقزهرا یکشنبه 08 دی 1392 ، ساعت 21:13
خسته شدم از ........
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 پاسخ: قوانین طلاقبیتا دوشنبه 09 دی 1392 ، ساعت 20:36
سلام من زن هستم و به همسرم خیانت کردم و متاسفانه به خاطر عذاب وجدان خودم بهش گفتم . وقتی فهمید مجبورم کرد که یک اقرار نامه بنویسم تا بتونم به زندگیم ادامه بدم . الان بعد از سه ماه اومدم خونه بابا و میخام جدا بشم . به نظرتون ایا اون اقرار نامه میتونه برام مشکل ساز بشه؟ایا میتونم مهریم رو بگیرم ؟ اون خودش میگه طلاق توافقی اون نوشته رو هم نمیه ؟ بگید چه کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: پاسخ: قوانین طلاقتارا موفق یکشنبه 18 مرداد 1394 ، ساعت 17:48
خیانت کردی مهریه هم میخای بروبابا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پيشنهادکارشناس حقوق1 جمعه 13 دی 1392 ، ساعت 20:55
سلام به دوستان عزيز
من ميخواستم چند نکته رو عرض کنم بنده اکثر پيام هاى شما رو خوندم
ميخواستم بگم اگه مشکلى واستون پيش مياد فورا ب فکر طلاق نباشيد
چون مطمئن باشيد قانون انقدر سخت ميگيره ک ب راحتى حکم طلاق رو نميده
بعضى از عزيزان رو ديدم اينجا مسائلى رو مطرح کردن ک ربطى ب طلاق
نداشت ب نظر بنده ک رشتم حقوقه اين مسائل ب روانشناس مربوط ميشه
ب فرض خانمى ک ميگه شوهرم رو دوست ندارم ولى هيچ بدى در حقم نميکنه
عاشقمه و موارد طلاق رو نداره و نميتونه ب هيچ عنوان موارد عسر و حرج
رو ثابت کنه پس چطورى ميخواد طلاق بگيره؟!
اينو ب خاطر داشته باشيد تو قانون ايران حق طلاق رو
مرد دادن البته مواردى
ک بتونه عسروحرج رو ثابت کنه حق با زن هست ک بالا نوشته عسر
و حرج چيه
پس ب دنبال اين نباشيد حتما طلاق بگيريد
اگر مشکلى داريد ميتونيد ب روانشناس مراجعه کنيد و مشکلتون
رو مطرح کنيد باور بفرماييد عزيزان روانشناس ميتونن ب شما کمک کنن
و شما رو متقاعد کنن
نه اينکه فورا طلاق بگيريد تازه اگرم موارد طلاق باشه...
ادامه دارد...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پيشنهادکارشناس حقوق2 جمعه 13 دی 1392 ، ساعت 20:57
اينکه شوهرم دروغ ميگه سيگار ميکشه مادرش اذيتم ميکنه
نميدونم زشته
مو نداره قدش کوتاس موارد طلاق نيست
من خودم پرونده طلاق ديدم نوشته بود زن دادخواست داده مبنى براينکه
شوهرم قدش کوتاه تر ازمنه! طلاق ميخوام! خوب اگر ميدونستى
چرا کوتاس چرا باهاش ازدواج کردى؟!
ب هرحال اميدوارم طلاق بسترى براى سواستفاده يا رهايى بى مورد
نباشه
بلکه راهى باشه ک ادامه زندگى سخت و طاقت فرسا بشه
ب هيچ عنوان نشه ادامه داد
مثلا شوهر هر روز زن رو ب باد کتک بگيره يا خداى ناکرده بيمارى مثله
سرطان يا ايدز بگيره و مواردى ديگه
خوب دوستان اميدوارم هيچکسى توى زندگى مشکلى براش پيش نياد
قبل از اينکه کارى کنيم ک موجب پشيمونى بشه فکر کنيم
شما رو ب خدا ميسپارم هرکسى سوالى داشت بنده کمال ميل
جواب خواهم داد در مورد ازدواج و طلاق
موفق و پيروز باشيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پيشنهادالهام یکشنبه 22 تیر 1393 ، ساعت 07:06
سلام ممنون از راهنمايي تون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پيشنهادطلاق پنجشنبه 07 خرداد 1394 ، ساعت 15:59
من ۸ساله ازدواج کردم۱پسر۵ساله دارم.شوهرم معتاده.امانمیدونم چکارکردکه توازمایش,پیش ازازدواج نشون نداد.بعدعروسی ک فهمیدم معتاده تاهمین الان همش سعی کردم کمکش کنم ترک کنه.بعضی روزاترک میکرددوباره میومددوبرابرمیک شید.خونوادم نمیدونن.الان بیکارتوخونه فقط کارش کشیدنه.وقتی هم من اعتراض میکنم منوکتک میزنه وازخونه میندازه بیرون ومیگه بروبسلامت همینه ک هست.خیلی افسرده ام.دلم نمیخادپدرومادرم بدونن من بدبختم .اماخیلی تنهاوخسته ام.هزارباربه طلاق فکرکردم اما اگرطلاق بگیرم پسرم چی.اون چطوری چنین پدری روتحمل کنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاقمریم چهارشنبه 18 دی 1392 ، ساعت 13:27
سلام من 23 دارم و1سال عقد کردم با دوست پسرم.حدود 2سال دوست بودیم.فکر میکردم خیلی میشناسمش وخیلی خوبه اما الان بعدگذشت1سال از عقدم دچار مشکل شدم بهم بیتفاوت شده جواب تلفنمو نمیده.ازتون کمک میخواهم.من تصمیم به جدایی گرفتم.بنظرتون کارم درسته؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 طلاقباران جمعه 27 دی 1392 ، ساعت 10:36
سلام دوستان من الان مدت 7 ماه هست که عقد کردم. نامزدم خیلی بد دهنه.رابطش با زن داداشش آزارم میداد بهم محل نمیداد . کشاورزه من حتی کارای کشاورزیشم کمکش انجام میدادم در صورتی در تمام عمرم این کارا رو از نزدیک ندیده بودم و واسم سخت بود. به منشیش نظر داشت. 2 بار منو کتک زد. تو خیابون به تمام خانوما نظر داره. با خانوادم رفت و آمد نمیکنه.در آمدشو بهم نمیشه. تو این مدت بیشتر از 20 بار مسافرت رفت هر بار پرسیدم واسه چی رفتی گفت به تو ربط نداره.میخوام طلاق بگیرم میگه طلاق نمیدم. من باید چیکار کنم ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 انصرافی بنده خدا پنجشنبه 10 بهمن 1392 ، ساعت 09:04
سلام، من با شوهرم بحثم شده بود چون...بیخیال وقتی مشکلات دیگران رو خوندم فهمیدم این خود ما هستیم که نیاز به اصلاح داریم نه دیگران!
یا حق
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاق میخواملیلی دوشنبه 14 بهمن 1392 ، ساعت 14:24
سلام.
2ساله که عقد کردم.یکساله که برای طلاق اقدام کردم.ماهردو لیسانس داریم.من پرستارم.شوهرم بشدت حساس وشکاک هست.مدام توهین میکنه وتهمت میزنه.باکارمن مشکل داره.چندبار منو کتک زده.حاضرشدم از مهریه ام بگذرم.اما زاضی نمیشه طلاقم بده.ادعا میکنه دوستم داره.ذهنش بیماره.4ماهه بیکارشده.چه کنم؟؟؟!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاق میخوامجهان دوشنبه 02 تیر 1393 ، ساعت 11:54
خانم لیلی با سلام بنظر من اولین وتنها کاری که باید انجام بدی اینه که اعتماد همسرتو نسبت به خودت جلب کنی متاسفانه بعضی از آدمها بدلیل ذهن بسته ای که دارن نسبت به یکسری از مشاغل واکنش منفی نشون میدن درصورتی که همین شغلی که شما دارین یکی از سخترین مشاغل است.(البته اینرو هم بگم این به جامعه بدی که ماداریم توش زندگی میکنیم هم بستگی داره)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 الاماری شنبه 10 اسفند 1392 ، ساعت 07:28
االاللللللللللل
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 طلاق بدم یا خیر؟parham دوشنبه 12 اسفند 1392 ، ساعت 17:15
8ماه هست که عقد کردم در زمانه دوستی همسرم گفت که به دلیل این که دوس پسر قبلیم رو فراموش کنم با تو دوست شدم حالا از این موضوع و چند تا چیز دیگه که بگذریم حالا زنم میگه چون بهت علاقه ندارم میخوام ازت جدا شم هر کاری هم میکنم بهم علاقمند نمیشه چی کار کنم؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: طلاق بدم یا خیر؟ج یکشنبه 18 مرداد 1394 ، ساعت 17:52
وقتی کتکت زوازش شکایت کن مهرت هم بزاراجرا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 توپحسام دوشنبه 04 فروردین 1393 ، ساعت 12:21
به نظر من تموم این حرفا چرتو پرته. مشکل تر از مشکل اینه که نخواهی مشکلات حل شه. همه دنبال اینن که با زور حرف خودشونو به کرسی بشونن
. بیاین طرز فکرمونو عوض کنیم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 pp شنبه 09 فروردین 1393 ، ساعت 12:10
سلام منم مثه خیلیا میخوام جداشم،2 ساله عقدم برا اینکه شوهرم بهم خیانت نکنه جلوشو نگرفتم و باهاش رابطه داشتم باکره نیستم،از دستش خسته شدم خیلی شکاکه داعم گوشیمو چک میکنه مامانشم خیلی اذیتم میکنه میخوام جداشم اما میگه طلاقت نمیدم اما من دیگه دوسس ندارم زندگیم که به زور نمیشه در ضمن خونوادمم بخاطر تعصب لعنتیشون راضی نیستن من باید چیکارکنم درضمن 2 بارم ازش کتک خوردم ازشم متنفرم باید چیکارکنم؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقاحمد پنجشنبه 21 فروردین 1393 ، ساعت 17:58
سمیرا جون طلاق آخرین راهه میدونی اگه طلاق بگیری راه برگشت نداری اما واقعا راست میگی که کتکت میزنه بهتره طلاق بگیری بعدا110تا سکه میتونی بگیری تازه اونم شوهرت قادر به دادنش باشه اگه عند مطالبه باشه یک جا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مهمطلاقـ ـزینب شنبه 23 فروردین 1393 ، ساعت 17:49
در دوران عقد سپری میکنیم،،ناراحتی لعصاب داره ولی مخفی کرده بود واز خانوادم باج گیری کرده ودروغ های بسیاری گفته است وبرای اطرافیانم حرف دراورده است ایا ممکن است شما بهترین راه طلاق را به من بگویید لطفا راهنماییم کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقسیما دوشنبه 01 اردیبهشت 1393 ، ساعت 06:02
سلام.من 28 سالمه 2 ساله عقد کردم.شوهرم با تهدید کشتن خانوادم من و مجبور به ازدواج کرد.کلی پرونده داره و حتی تیمارستان بستری شده.من حکم پزشک قانونی دارم که ایشون مشکل روانی داره.همش منو کتک میزنه و فحش میده به خانوادم توهین میکنه.به خاطر کاراش فراریه هست.اما من نمی تونم طلاق بگیرم چون میاد با شمشیر جلوی خونمون و می ترسم کاری بشه که پشیمون شم.تحمل کردم.ومجبورم بکنم حتی نمی تونم برم دادگاه تقاضا بدم.به خانواده ام نمی تونم بگم چون خیلی ناراحت می شن.یک بار داشت منو خفه می کرد شایدم میمردم بهتر بود.به نظر شما کاری می شه کرد؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخ: قوانین طلاقج یکشنبه 18 مرداد 1394 ، ساعت 17:54
واااا :!: طلاق بگیراههههههههه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقدریا یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 ، ساعت 23:16
سلام دوستان گرامی...19سالمه 2ساله عقدهستم نامزدم پسرخالمه 26سالشه انگار جنون داره الکی میخواد خفم کنه دست بزن داره به خانوادم بی احترامی میکنه خیلی گوشی هس حرف فقط حرف خانوادش ازخودشوخانوادش متنفرم همش میگن نمیذاریم طلاقت بده توخونه بابات میشینی میریم روت زن میاریم خانوادم نمیذارن درخواست طلاق بدم میگن توخانواده ما رسم نیست موندم چکارکنم این2سال خانوادم ازغصه من پیرشدن جگرم داره اتیش میگیره طاقت غصشونوندارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 دیگه نمی تونم تحمل کنممعصومه شنبه 27 اردیبهشت 1393 ، ساعت 20:41
سلام دوستان من چهار سال که ازدواج کردم البته یک سال نامزد بودم .
اوایل ازدواجمون (یک هفته بعد از عقد)شوهرم شروع کرد به حرف های نابجا وتحقیر کردن من مثل :قبلا عاشق یکی بودم -حشری هستم -اگه زن دوم بگیرم چیکار می کنی -بیا بریم مهریه تو ببخش -دوست داشتم تو خیابون عاشق بشم وازدواج کنم .از ای جور حرفها که من زیاد پا په نشدم گفتم شاید شوخی می کنه .ولی کم کم دیدم که حتی یک ذره هم حسی به من نداره .
خودش هم تو دادگستری کار می کنه ،وقتی می خواد کتک بزنه جاهایی میزنه که ردی نمونه یا موهام رو میکشه یا پرتم میکنه ،5 بار برده خونه مادرم واونجا پرتم میکنه وبرمیگرده که تو یکیش وقتی تو خیابون محلمون داشت پرتم می کرد یک افسری دید وکارت شناساییش رو خواست که فرار کرد ولی پلاک ماشین رو برداشتن ،به خدا نمی دونم چیکار کنم تورو خدا راهنماییم کنید ،منظورش از این کارها چیه ؟چرا اذیت می کنه ؟
در ضمن بچه دار هم نمیشه ،حتی با این مشکلم کنار اومدم خودم بردمش دکتر حتی به خانواده ام هم چیزی نگفتم ،نکنه محبت های من اشتباه تورو خدا راهنماییم کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقمریم سه شنبه 06 خرداد 1393 ، ساعت 15:33
سلام من 37 ساله و همسرم 32 سال دارد وپسری 8 ساله دارم.هنوز یکسال از ازدواجم نگدشته بود که متوجه اعتیاد همسرم شدم با هزار مکافات بعد از 2 سال به گفته خودش ترک کرد و 4 سال پیش متوجه شدم که بهم خیانت میکنه بار اول که گفتم امسان جایز الخطاست و گدشتم ولی بازم تکرار شد حالا میترسم مگه جدا شم پسرم رو ازم بگیرن چون نمیتونم هیچی رو ثابت کنم تو رو خدا راهنماییم کنین چه جوری جدا شم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 اس ام اسمحمد شنبه 10 خرداد 1393 ، ساعت 00:17
سلام من همسری دارم که دوسال پیش با یک مرد زن دار دوست شده بود وفقط در حد اس ام اس بازی نه هیچ چیز دیگه ای الان یک پسر یک ساله دارم واخلاق همسرم بسیار بد است به نظر شما باید الان چه کار کنم ؟با وجود اینکه منم از اون ماجرا با خبر شدم بخشیدمش اما الان همش دست پیش میگیره پس نیفته ایا باید تحملش کنم یا طلاقش بدم؟ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاق توافقیعلی دوشنبه 12 خرداد 1393 ، ساعت 06:30
سلام همسا من با اسرار وتهیدد از من طلاق توافقی گرفت من هم از ترس ابرو دادم بد از گذشت 8 ماه متوجه شدم پایی شخصی دیگر از 2 سال پیش تو زندگی بود حالا باید چکار کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقعلی چهارشنبه 14 خرداد 1393 ، ساعت 18:09
سلام بعد از طلاق توافقی متوجه شدم قبل از طلاق خیانتی بوده است حالا همسرم هم فهمیده من متوجه شدم قانون چه کار باید کنم بخاطر اینکه از ترس ابرو توافق کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ساراسارا پنجشنبه 12 تیر 1393 ، ساعت 13:23
سارا یه پسر 2ساله دارم شوهرم معتاده حقوق اش ماهی 600هزار تومان خودشم کشاورزه از کار کشاورزی حدود 6000000 میلیون درامدش سالانه هست لیسانس روانشناسی است برادر شوهرم خواهر شوهرم مادرش میگن تخسیر تو بهش گیر ندادی رفته معتاد شده پدرم معتاده ماهی300هزار تومان حقوقش بنظر تون چیکار کنم مهریه 50000000تومان ساله88 بنظر تون چیکار کنم راهنمای کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 09141091887حامد چهارشنبه 18 تیر 1393 ، ساعت 04:55
سلام خانم
به نظر من دوام داشته باش صبر کن حتی اگه لبریز شدی بذار شوهرت کم بیاره میدونی حیفه مثل این میمونه که آدم تو کما باشه شاید 10 روز شاید 1سال شاید اصلا2 سال طول بکشه امام کسی که بدونه برمیگرده و ارادش قوی باشه خدا هم کمکش میکنه مطمئن باش همیشه همیشه شما خوب باش بذار ازت یاد بگیره اول خودتو دوست داشته باش بعد دوستش داشته باش همه راههارو نمیشه یهو برگشت یا از نو اومد سخته .میگن اگه یه خطایی انجام داد یه آجر از دیوارش بردار نه اینکه کل دیوارو خراب کن زندگی ارزش این همه بزن و دعوا هارو نداره یخورده با خدا باشیم به دلمون رجوع کنیم آینده نگر خوب باشیم دیگه حله اصلا اون به قول شما آدم نیست شما درس بدید شما یاد بدید شما فرهنگ سازی کنید شما عاطفه و محبت رو زیاد و گرم کنید.
خواهر من خیلی وقتها آدم به روزی که خوب گذشت حسرت میخوره پس دیروز خوب باشیم فردای خیلی خیلی خوبتر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقالهام یکشنبه 22 تیر 1393 ، ساعت 05:59
با سلام برادر من در طول 3 سال زندگي مشترك تمام سرمايه اش را از دست داده و الان حتي پول اجاره خونه هم نداره البته توي اين 3 سال 4 بار خونه عوض كردن و ما به تازگي متوجه شديم كه در تمام اين مدت همسرش اصلا رفتار خوبي باهاش نداشته مدام توي خونه با هم مشاجره داشتن و اصلا به كار منزل رسيدگي نميكرده البته اين مطالب را 4 صاحبخانه قبلي عنوان كردن و برادرم هم تاييد كرده و ديگه حاضر به زندگي با همسرش نيست و الان حدود 1 سال هست كه همسرش به خونه پدري رفته و مهريه و نفقه اش رو اجرا گذاشته برادرم هم قصدش جداييه اما مي خواد تقاضاي طلاق از جانب همسرش باشه به نظر شما چيكار بايد بكنه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاقآرزو یکشنبه 29 تیر 1393 ، ساعت 09:01
باسلام حدودیه ماهه طلاق توافقی گرفتیم باداشتن یه دخترنه ساله ولی من ازتجربه ای که دارم میگم طلاق خوب نیست انسان بعدطلاق هیچ وقت ازمشکلات رهانمیشه که هیچ بیشترهم میشه مخصوصابایه بچه که هفته ای یه روزبچتوببینی,من میخوام بعدسن قانونی دخترم رانگه دارم بچم هم منومیخواد,وراهی سخت روبایدبگذرونم تنهایی,نمیخوام هم ازدواج مجددکنم ازهمه بدم میاد,لطفااین استرس منوازلین ببرین که چگونه میتونم بچموهمیشه خودم نگه دارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 طلاقعلی 22 دوشنبه 27 مرداد 1393 ، ساعت 12:15
سلام من 22 سال خانمم 13 سال پنج ماهی میشه ازدواج کردیم ولی بعد 5 ماه فهمیدم خانومم به کسی دیگه پیام میده منم کتکش زدم زیاد و اونم رفت خونه پدرش الانم سعالم اینجاست آیا اون میتونه درخواست طلاق با مهریه کنه یا نه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: طلاقج یکشنبه 18 مرداد 1394 ، ساعت 17:57
اره چون کتکش زدی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 طلاقعلی 22 دوشنبه 27 مرداد 1393 ، ساعت 12:19
سلام من 22 سال خانومم 13 سال به خاطر دوست بودن با یه پسر دیگه من خانومم رو به بار کتک گرفتم و فرستادمش خونه باباش حالا سعالم این هستش که آیا اون میتونه درخواست طلاق بکنه و مهریه هم بهش میرسه یا نه با تشکر از دوستان لطفا راهنماییم کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دوس داشتنعلی ت چهارشنبه 12 شهریور 1393 ، ساعت 21:21
سلام خسته نباشید من زنمو خیلی دوست دارم بیشتر از جونم اما متاسفانه زنم با حرف خانوادش حرکت میکنه الان قصد طلاق داره مهریشو اجرا گذاشته بهم تهمت زدن که رابطه نامشروع تلفنی دارم که با تحقیقات دادگاه رد شده بعد اومدن گفتن خانوم زدم پزشک قانونی آوردن به دروغ که خانوم رضایت داد تموم شد الان هر جا میریم زنمو یاد دادن بگه از من میترسه اما تو خلوت بهم میگه دوسم داره باباش وکیل گرفته و به زور میخواد طلاق بدم که قسم خوردم جونمو میدم اما طلاق نمیدم چون واقعا زنمو دوس دارم و هیچ مشگلی نداریم جز دخالت خانوادش که حتی بچه منو سقد کردن به دروغ میخوان با قانون عسر و حرج طلاق بدن اما من نمیدم بهم کمک کنید آیا من طلاق ندم میتون طلاقش بدن متاسفانه زنم با تهدید پدرش هرکاری میگه تو دادگاه انجام میده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: قوانین طلاقافسان جمعه 14 شهریور 1393 ، ساعت 12:05
سلام 9ساله که ازدواج کردم توی این 9سال هر وقت حالم از نظر روحی بد بود یا هر وقت خواستم با شوهرم سر یه موضوعی درد دل کنم اون اصلا توجهی به حرفام و روحیه داغونم نداشت و نداره هر دفعه باهاش درد دل کردم و انتظار داشتم با یه حرف آرامش بخش ارومم کنه یا قوت قلب بده مثل یه دیوار یخی حرفام بهش اصابت میکنه و به خودم برمیگرده و حالم رو بدتر میکنه خیلی احساس تنهایی میکنم یه پسر 3ساله دارم نمیدونم چه کنم دیگه از نظر عاطفی بهش اعتماد ندارم دیگه دوسش هم ندارم خیلی ادعا میکنه که دوسم داره ولی من توی حال بدیام هیچی از عشقش ندیدم خانواده خوب و با محبتی هم ندارم دلم با اونا گرم شه خیلی تنهام چه کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تنهاییافسان جمعه 14 شهریور 1393 ، ساعت 12:18
سلام من 9 ساله ازدواج کردم یه پسر سه ساله دارم شوهرم تو روابط عاطفی خیلی ضعیفه مثلا وقتی خیلی دلم گرفته حالم بده باهاش که درد دل میکنم مثل یه دیوار یخی سرد و بی احساس میمونه و هیج واکنشی از خودش نشون نمیده که بفهمم حرفام براش مهمه حالم بدتر میشه از این رفتارش خونواده مهربونی هم ندارم که حرفمو با اونا بزنم خیلی تنهام خیلی ادعا میکنه که عاشقمه ولی تو حال بدیام هیچ وقت پشتم نبوده هیچوقت دلگرمم نکرده فکر میکنه همه چیو میشه با پول به دست اورد 10سال اختلاف سن داریم دیگه هیچ مهری ازش تو دلم نیست هیچوقت نخواست منو بفهمه تازگیا خیلی به طلاق فکر میکنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 ابهامبدبخت پنجشنبه 03 مهر 1393 ، ساعت 08:22
زندگي80درصدش زجر وبدبختي شايد20درصدش خوش حالي باشه ما آدما فكر مي كنيم طرف مقابلمون مشكل داره ولي خودمون چي ؟اگر طلاق بديم بعدش چي ؟ تنهايي؟يا يكي ديگه؟آيا اونم مثل اين نميشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ترک خانه توسط همسرمگلناز سه شنبه 29 مهر 1393 ، ساعت 14:02
سلام من 10 ساله که ازدواج کردم و یک پسر 3 ساله دارم .همسرم با هر بهانه ای قهر می کنه و منزل را ترک میکنه . الان 2 ماه میشه که خبری از ازش نیست . آخرین باری که دیدمش پسرمان را انکار می کرد. یکساله که تمام هزینه های پسرم و حتی لباس همسرم را پرداخت می کنم . بخاطر اینکه شاغل هستم هیچ گاه بمن خرجی نداده و تنها کاری که طی این ده سال برای من انجام داده است پرداخت هزینه ترم 1 و 2 دانشگاه من ( کارشناسی ارشد ) بوده است . متاسفانه از سه سال قبل هیچگاه نمیتوانم با او صحبت کنم . همیشه همسرم مشغول چت کردن با دوستان یا وایبر بازیه. بمن بگین باید با او چکار کنم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خستهباران شنبه 08 آذر 1393 ، ساعت 22:19
سلام بارانم 26سالمه 4ساله ازدواج کردم الان بی اوایل ازدواج همسرم و خانوادش خیلی اذیتم کردن والانم از طرف خانوداش ادامه داره ولی همسرم عوض شده و به قول خودش دوسم داره و بدون من میمیره ولی حالا من بهش هیچ نوع علاقه یا احساسی ندارم منو با حرفاش راجب دوست دختراش خیلی سوزونده کتک زده حالا چطور میتونم دوش داشته باشم من طلاق نمیخوام ولی زندگی کردن به این صورت خیلی سخته نمیدونم باید چیکارکنم من بخاطره همسرم همه کار کردم ولی چه فایده؟؟؟ راهنمای میخوام شما بگید چیکارکنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: قوانین طلاقفاطمه چهارشنبه 26 آذر 1393 ، ساعت 07:41
سلام من ١٠ ساله كه ازدواج كردن دو تا بسر دارم ٢ و٧ ساله شوهرم بي نهايت بد بين است و أصلا نسبت به زندكيش مسؤليت بدير نيست أصلا به ما أهميت نمي دهد مدام به من تهمتهاي ناروا ميزند ولي الان ديكه طاقتم تموم شده مي خوام ازش جدا شدم و ازش خواستم در ازاي مهريه ام بجه هارو بهم بده ولي او هم بجه هارو بهانه كرده و ميدونه من حاضر نميشم از بجه هام بكذرم لطفا منو راهنمايي كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 ازدواجمحسن سه شنبه 09 دی 1393 ، ساعت 07:36
سلام من جوانی 35ساله هستم بچه قزوینم اینم شمارمه09362408429 اهل دود وخلافم نیستم در حال جداییم هر خانوخانوم مطلقه یا بیوه مایل به اشنایی بیشتر است پیام بفرستد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: قوانین طلاقمحسن یکشنبه 05 بهمن 1393 ، ساعت 15:55
سلام من با دختری ازطریق سمس رابطه داشتم حالا همسرم پاش تو یه کفش کرده میخاد طلاق بگیره چکار کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقآرزو سه شنبه 28 بهمن 1393 ، ساعت 10:04
سلام خسته نباشید من حدود2ساله ازدواج کردم همسرم فوق العاده عصبیه تا کوچکترین چیزی میشه همه ظرف ها رو میشکنه بخدا همیشه چشم پوشی میکنم.بنظر شما چیکار کنم؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاقراضی یکشنبه 17 اسفند 1393 ، ساعت 20:35
من میخواهم طلاق بگیرم پرید هستم عادت ماهانه طلاق قبول هس یا نه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاق از کسی دوسش ندارمzahra شنبه 23 اسفند 1393 ، ساعت 06:50
سلام.من دختر 15ساله ای هستم که باحرفای پدرومادرم با پسرخالم ازدواج کردم که هیچ علاقه ای بهش ندارم میخوام ازش جداشم اما اون راضی نیس.میشه ی راهی بم نشون بدین لطفا؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاق از کسی دوسش ندارمzahra شنبه 23 اسفند 1393 ، ساعت 06:54
سلام من دختر 15ساله ایی هسم ک بازوروحرف های پدرومادرم باپسرخالم ازدواج کردم الان حدوده 8ماهه ک عقدکردم حالاک میخوام جداشم همسرم راضی نیست لطفایه راهی بهم نشون بدید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 عبدفرانک چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 ، ساعت 18:58
با سلام
من تجربه هشت ساله ازدواج دارم هرچند چیزی نیست ولی شاید به درد کسی بخوره
سه سال اول زندگیم خانمم بسیار راضی بود ولی متاسفانه افسردگی گرفتم بعد تصادف کردم (قطع نخاع) به لطف خداوند-فداش بشم-فلج نشدم ولی به شدت افسرده شدم سر کار نمیتونم برم بد خلق شدم همسرمو اذیت میکنم ولی حالم خوب میشه عذر خواهی میکنم . متاسفانه هیچ کس درک نمیکنه همین امشب با پدر مادرش اومدن اینجا میخواستن کتکم بزنن خلاصه با کلی تهدید رفتن. خونمو به اسم زنم زدن البته اول خودم گفتم بعد به پیشنهاد خوانواده و دوستان گفتن نکن منتها دیگه خرییت کردم.
شاید رابطمون خوب بشه ولی افسوسسسسسس.
خلاصه خواهش میکنم اصلا به هوای گرم شدن زندگی بچه دار نشین مگه بچه بخاریه!!!!!!
خانمها یه کم به شوهرهاتون احترام بزارین درک کنین اونا مردن برای جنگیدن کار کردن و ... افریده شدن یه کم زور بگن طبیعت اوناست کوچیکشون نکنین
وقتی مردی شروع به مشاجره میکنه بهترین راه سکوته هرچی جواب بدین بیشتر از چشم مرد میافتین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: عبدجچ یکشنبه 18 مرداد 1394 ، ساعت 18:01
پس مازناچی خدایادردامونوبه کی بگیم ماباهزاروارزواز خونوادمون جدامیشیم وازدواج میکنیم ولی حیف ازاسم مردکه روخیلی ازنرهامیزارن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 عبدفرانک چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 ، ساعت 19:01
چرا همه زنها توقع دارن مردا خوشبختشون کنن ولی مردا اصلا مهم نیست؟ درسته اگه جدا بشن راحت میتونن یه زن دیگه بگیرن ولی این مال قدیما بود الان دیگه طلاق یعنی مهریه و زندان و ....
اگه شیری پیر شد لگدش نزنین خیلی سخخخخته
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاقاحسان شنبه 02 خرداد 1394 ، ساعت 23:58
سلام من مرد۲۷ ساله پزشک هستم وخانومم که همسنم ارشد مهندسی شیمی ، یکبار کارمون تا حکم جلب و تلاق پیش رفت مادرم هم از دستدادم در این جریانات از امتحان تخصص هم موندم ولی همش سرکوفته از طرفش میشنوم که اگه من نبودم تو هیچکاره ای نبودی هی میگه نگاه کن همکارات چهپولایی در میارن من میگم شخصیتم اینطور نیست دروغ بلد نیستم الانم مشاجره و بحث داریم واقعا خسته شدم از همه چیز افسردگی هم پیدا کردم حتی هیچ تمایل جنسی هم ندارم نزدیکم میاد اذیت میشم نمیتونم به دروغ محبت کنم بسیار شکاکه وشدیدا منو دوس داره نمیدنم چطور کاری کنم اونم ازم بدش بیاد این زندگی فایده نداره دوستان کمکمکمک
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقعلي جمعه 08 خرداد 1394 ، ساعت 21:58
به زنم شك داشتم توخونه دوربين كذاشتم اون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخ: قوانین طلاقجچ یکشنبه 18 مرداد 1394 ، ساعت 18:03
خیلی کاربدی کردی توخونه دوربین گذاشتی خیلی اگه من بودم دیگه نگات هم نمیکردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقعلي جمعه 08 خرداد 1394 ، ساعت 22:02
من به زنم مشكوك بودم توخونه دوربين كذاشتم كه مطمن بشم ديدم مردي رابه خونه اورده وباهاش رابطه جنسي برقراركرده ميخام طلاقش بدم ايامهريه بهش تعلق ميكيره بافيلمي كه دارم دادكاه جه حكمي ميده درموردش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقیلدا چهارشنبه 03 تیر 1394 ، ساعت 13:10
سلام.من شوهرم دست بزن داره و خیلی هم شکاکه واقعا از چشمم افتاده اصلا تحمل زندگی باهاش رو ندارم.اما حاضر نمیشه توافقی طلاقم بده.نامه پزشک قانونی هم ازش داشتم و ازش شکایت کردم اما کارم پیش نرفت نمیدونم چیکار کنم.واقعا دارم دیوونه میشم از دستش.باید چه کنم؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خود کشیبد شانس دوشنبه 15 تیر 1394 ، ساعت 23:24
سلام من حدود سه هست با خانومم آشنا شدم از طریق یکی از بستگانم. خانمم دو بار خونه باباش وقتی نامزد بودیم اقدام به خود کشی کرد من هم بردم بیمارستان و دلم به حالش سوخت از اون جدا نشدم حالا دو سال ميگزره میبینم مشکلات زیادی داره شبها گریه میکرد می گفتم چرا گریه میکنی میگفت یاد بابام افتادم بعضی وقتها موقع گریه از حال میرفت از خیلی چیزها گذشتم چون به خدا دوستش داشتم حالا مشکلات دیگه سر راهم آمده خواهر و مادرش خیلی دخالت میکنن تا جایی که مادر و خواهرش به من هجوم آوردن خانومم جلوشون ایستاد خانومم چند بار به من گفت که خواهرم و مادرم خیلی دخالت میکنن راستی یک دختر چهار ماهه دارم الان9وزه رفتن ازشون خبر ندارم به جایی رسوندن که منو فش میدن خیلی راهت منم خسته کردن دلم برای دخترم خیلی تنگ شده .بخدا ازلحاظ مادی و معنوی هیچ مشکلی ندارم خیلی هم صبور بودم فقط خسته شدم از این بی احترامی که به من شده من میتونم بچنگ ازش بگیرم به خدا برای بکم نگرانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاقدخترم.زهرا جمعه 06 شهریور 1394 ، ساعت 17:44
سلام.میخواستم بدونم که مامانم25سال زندگی میکنه تواین 25سال یک روزخوش نداشت ما3فرزندیم شاهدتمام زنگی هستیم بابام بداخلاق.اعتیادبه تریاک.دست به زن.خرجی خیلی نمیده.تحمت به خانواده میزن...الان بابام میتونه شکایت کن ازبابت مادرم که خونه روترک کرده البته ما3فرزندش باهاشیم خواهرم هم ازدواج کرده پیش خواهرمیم .طلاق ازبابت مادرم انجام بده بنفع مادرم میشه یانه؟بعدمیتونیم قسمتی ازوسایل خانه رو بگیریم یانه؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقمهری پنجشنبه 19 شهریور 1394 ، ساعت 11:26
واقعا آدم یکبارحق زندگی داره اگه آرامش نباشه عشق ودوستی نباشه چه فایده ای داره بایدشهامت به خرج دادورفت دنبال زندگی که دوست داری نه اینکه خودت روگرفتارودراسار ت یه انسان خودخواه قراربدی زنده باد آزادی.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاقساسان دوشنبه 23 شهریور 1394 ، ساعت 17:25
سلام
من زنم چند بار بهم خیانت کرده خانوادهامون کلا از حالمون با خبرن چند بار بخاطر همین موضوع جلسه گرفتن بازم به نتیجه نرسیدیم زنم رو دوست دارم و از هیچ چیزی براش دریغ نگردم حتی بهترین رابطه جنسی رو با هم داشتیم ولی این کارهاش رو نمیتونم تحمل کنم و میخوام ازش طلاق بگیرم یه دختر 1سال ونیمه هم دارم ازش که خیلی دوستش دارم و نمیخوام پیش اون یا خونه بابا بزرگش بمونه الان هم که دارم این مطلب رو مینویسم 3 روزه ندیدمش یعنی بردنش خونه پدر زنم حتی میرم در خونشون جواب نمیدن
حالا از دوستان میخوام راهنمایی کنن طلاق بگیرم میتونم بچه ام رو پیش خودم نگه دارم ؟
ممنون میشم جواب بدین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن فرزندساسان سه شنبه 24 شهریور 1394 ، ساعت 09:04
سلام
من 30سال دارم و زنم 6 سال از من کوچيکتر هست زنم بهم خيانت کرده و اين چندومين بار هست اين کار رو انجام ميده هر بار به خانواده ها گفتم باهاش صحبت کردن ولي باز اون کار خودش رو ادامه ميده جون بچه منو قسم خورد ولي بازم خيانت کرد من و دخترم تو زندگيش معني نداريم منم دوستش داشتم چيزي هم براش کم نذاشتم و با هم بهترين رابطه جنسي داشتيم ولي ديگه تحمل ندارم و ميخوام طلاقش بدم يه دختر 1سال و نيمه ازش دارم که خيلي دوستش دارم ميخواستم حضانت دخترم رو بگيرم . الان 4 روزه بچه منو برده خونه باباش و خانوادش نميگذارن بچه ام رو ببينم نميدونم چکار کنم ممنون ميشم راهنمايي کنين چطور ميتونم بچه ام رو ببينم يا 1 روز بتونم ببرم بگردونمش دلم واسش تنگ شده
راهي هست ممنون ميشم راهنمايي کنين
آيا ميشه از جايي حکم گرفت که مجبور بشن بزارن با بچه خودم باشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن فرزندساسان سه شنبه 24 شهریور 1394 ، ساعت 23:04
سلام
من 30سال دارم و زنم 6 سال از من کوچيکتر هست زنم بهم خيانت کرده و اين چندومين بار هست اين کار رو انجام ميده هر بار به خانواده ها گفتم باهاش صحبت کردن ولي باز اون کار خودش رو ادامه ميده جون بچه منو قسم خورد ولي بازم خيانت کرد من و دخترم تو زندگيش معني نداريم منم دوستش داشتم چيزي هم براش کم نذاشتم و با هم بهترين رابطه جنسي داشتيم ولي ديگه تحمل ندارم و ميخوام طلاقش بدم يه دختر 1سال و نيمه ازش دارم که خيلي دوستش دارم ميخواستم حضانت دخترم رو بگيرم . الان 4 روزه بچه منو برده خونه باباش و خانوادش نميگذارن بچه ام رو ببينم نميدونم چکار کنم ممنون ميشم راهنمايي کنين چطور ميتونم بچه ام رو ببينم يا 1 روز بتونم ببرم بگردونمش دلم واسش تنگ شده
راهي هست ممنون ميشم راهنمايي کنين
آيا ميشه از جايي حکم گرفت که مجبور بشن بزارن با بچه خودم باشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخایرج دوشنبه 06 مهر 1394 ، ساعت 09:32
دوستان خواهشن خواهشن خواهشن در مورد هیچکس و هیچ چیز قضاوت نکنید شما تو زندگی خودتون نمیتونین قضاوت کنین پس چرا ..........
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقسارا پنجشنبه 09 مهر 1394 ، ساعت 17:21
سلام من24 سالمه شوهرم میخواد ازم جدا شه ایا میتونم بچه ؟هشت ماهمو نخوام شیرخشک میخوره باباش نگهش داره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اعتیاد به شیشهنجمه چهارشنبه 18 فروردین 1395 ، ساعت 18:17
سلام من 17سال دارم وبعد از 1سال دردوران عقد متوجه شدم که همسرم اعتیاد به شیشه دارد. باید چیکار کنم؟ چندین بار هم در جیبش دیدم وحتی درسیزده بدر هم دیدم که دارد میکشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاقسونسوز دوشنبه 07 تیر 1395 ، ساعت 15:20
سلام من 20سالمه نامزد هستم
همسرم دوروز پیش منو تا حد مرگ کتک زده طوری ک دیگ قیافم معلوم نبود اونم سرمسایل خیلی چرت من نامزدم ولی همسرم خیلی هوس باز بود منو خیلی ازار میداد تا اینکه مجبورم کرد پرده بکارتموازبین برد میخوام طلاق بگیرم ولی خونوادم نمیدونن من پرده بکارت ندارم خونوادمم باطلاقم موافقن لطفا راهنماییم کنین خیلی ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: قوانین طلاقامیر جمعه 05 شهریور 1395 ، ساعت 16:26
من حدود دو ماه از زنم طلاق گرفتم ولی دوست داریم دوباره زندگی با اون شروع کنم کنیم چه مدت میتونیم منظورم همون سه ماه ده روز باید صبر کنیم یا فرقی نمی کنه چون اون زنم بود باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 آشفته** جمعه 19 شهریور 1395 ، ساعت 07:27
من الان ٢سال و نيمه كه نامزديم،اوايل دوسش داشتم و خارج از كشور كار ميكرد اما بعد از چن وقت ديدم كه زياد اخلاقش به دلم نميشينه مثلا زماني كه من دلم گرفته بود به جاي اينكه حالمو خوب كنه بدتر دعوا هم ميكرد باهام مشكلش هم اين بود كه نميتوست جلوي خودشو بگيره هههه،يعني برعكس بود ديگه نميتونستيم با هم حرف بزنيم و اون وقتي ميومد ايران همش ميگفت بايد به خونوادم بيشتر از من توجه كني و اونا رو بايد راضي نگه داري و هميشه از تو واسم تعريف كنن و منم هميشه بهش ميگفتم همين كه تو رو دوس دارم و تو ازم راضي باشي كافيه اما اون هيچوقت از من راضي نبود و نميشد هركاري ميكردم به چشش نميومد و هميشه ميگفت عشقتو به من تو عمل نشون بده و حرف نزن اما الان ديگه خيلي دلم سرد شده طوري كه حتي بهش نميگم دوسش دارم و هر حرفي هم كه ميزنم مسخره ميكنه،كلا اينطوريه بود از قبل كه از ايندمون براش بگم حالش هم ميخورد ميگفت نگو از اينده برام اما اون الان سه باره كه بهم وعده ي طلاق داده و هرسه بار هم خودم برگردوندمش .از طلاق ميترسم چيكار كنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاقمینا چهارشنبه 31 شهریور 1395 ، ساعت 23:54
سلام من با همسرم دوست بودم ازدواج کردم الان یه دختر ۱سالونیمه دارم شوهرم مجردیاش خلافکار بود منم عاشق وکوروکر که گفت توبه میکنمو ازاین حرفا ازدواج کردیم با یه بچه الان فهمیدم باز خلاف میکنه مشروب میفروشه به منم نمیگه دست بزنم داره بد،دهنم هست میگه طلاقتم نمیدم بمیری اگه بدم بچه رو میگیرم ازاتو از این حرفا سربازیم نرفته میخوام بدونم اگه خلاف کردنشو نتونم ثابت کنم پایان خدمت نداره سربازی نرفته بچه رو به من میدن ایا؟مثل سگ پشیمونم زن دوست پسرم شدم لاتو رفیق بازه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 طلاقمینا چهارشنبه 31 شهریور 1395 ، ساعت 23:57
سلام همسرم خلافکاره نمیتونم ثابت کنم دس بزن داره فوش میده سربازیم نرفته میخوام بدونم مردی که پایان خدمت نداره حزانت بچه بهش میرسه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط